Česky English

Dopravní energetické systémy B1M16DES

Předmět je určen především pro studenty oboru ekonomiky a řízení elektrotechniky a energetiky se zaměřením na energetiku. Zabývá se ekonomikou dopravců energie, především pak provozovatelů energetických sítí s důrazem na dopravu elektrické energie. Studenti hodlající absolvovat tento předmět, by měli mít základní povědomí o elektrotechnice, mechanice a termodynamice.

Studium usnadní abecedně řazený rejstřík odborných termínů používaný v předmětu restřík

Literatura:

1. Vítek M.: Ekonomika dopravních energetických systému, 2. vydání 2008

2. Cikhart, J.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL, Praha 1989.

3. Snytr P. a kol.: Inženýrské sítě. Skriptum ČVUT FSV, Praha 1992.

4. Ibler Z. a kol.: Energetika 1. a 2. dil. BEN, Praha 2003.

5. Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.

Seznam používaných symbolů: symboly-DES

Seznam používaných zkratek: zkratky-DES

Testové otázky ke zkoušce:  otazky-des

Sylaby některých přednášek: sylabus

Aktuality

 

Výsledky studentů v semestru lze stáhnout v podobě průběžně aktualizovaného

souboru v sekci cvičení.

Výsledky studentů kombinovaného studia jsou zde také v souboru v sekci cvičení.

Ve skriptech byly identifikovány tyto formální chyby:

oprava_skr_des2008

Vyučující

Ing Miroslav Vítek, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Od 3.týdne kontrola správných výsledků postupně zadávaných příkladů, každý příklad je třeba vyřešit do 2.týdne po zadání, za opožděné odevzdání se srazí body za příklad, také za více než třikrát chybný výsledek příkladu. Tolerance je +- 3% od správné hodnoty. Od 4. týdne se zadávají na začátku cvičení minitesty z odpřednášené látky. V rozmezi 9.-11. cvičení se napíše maxitest v délce 45 min.

Podmínky udělení zápočtu

Správné vyřešení všech zadaných příkladů a zisk minimálně 20 bodů za semestr.

Hodnocení během semestru

Příklady 8 ks * 2,5b = 20

Minitesty 3 ks * 2b  =  6

Maxitest                 = 20

Fond učitele             = 4 (aktivita, referáty, prvenství v řešení příkladů)

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Max. 50 bodů ze 100 bodů za předmět celkem 

Zkouška

Písemná: 2 příklady + 4 otázky + testové otázky s výběrem z pěti odpovědí, celkem za 50 bod, časový hramonogram je

takový, že na prvních 45 minut student dostane zadání dvou výpočetních příkladů a může používat všechny s sebou přinesené pomůcky (literaturu, notebook) kromě komunikačních, po té pomůcky odloží a dostane testové otázky, z nichž 16 je s připravenými odpověďmi a,b,c,d,e, kde student zakroužkuje právě jednu nejlepší odpověď a 4 otázky tvořené, na které odpovídá vlastními slovy s případným nakreslením obrázku s časovým limitem 30 minut.

Po přestávce na oběd následuje ústní zkouška spočívající především v diskuzi nad písemkou s případnými doplňujícími otázkami pro výsledné hodnocení.

Klasifikační stupnice

Celkový počet bodů Klasifikace
90 bodů a více  výborně
89,5 - 80 velmi dobře
79,5 - 70 dobře
69,5 - 60 uspokojivě 
59,5 - 50 dostatečně

méně než 50 bodů celkem nebo

méně než 6 bodů z příkladů nebo

méně než 12 bodů z otázek zkouškového testu

nevyhověl
Téma Literatura
Přiřazení literatury k přednáškám
1 Úvod [1] str.5-17,216-220, [3] 4-21
2 Kvalitativní parametry dodávky různých forem energie [1] str.11-16
3 Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy paliv [1] str.206-215
4 Proudění tekutiny v potrubí kruhového průřezu [1] str.173-179
5 Hospodárná světlost potrubí pro kapaliny a plyny [1] str.180-183, [2] 58-102, [3] 192-205
6 Měrné dopravní náklady ropovodů a plynovodů [1] 224-226
7 Optimalizace tloušťky tepelné izolace teplovodů [1] str.184-199 [2] 103 -145 [3] 206-222
8 Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy [1] str.140-144
9 Oceňování ztrát, dlouhodobé marginální náklady [1] str.145-155
10 Hospodárná kompenzace účiníku [1] str.167-170
11 Hospodárný průřez [1] str.156-159
12 Optimalizace provozu a návrhu transformovny [1] str.160-166, [4] 136-138
13 Zabezpečenost dodávky a oceňování nedodané energie [5] str.1-20,119-120
14 Zásady projektování distribučních rozvodných soustav [1] str.68-128

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.