Česky English

Ekologie a ekonomika A1M16EKL

A1M16EKL - Ekologie a ekonomika

Ochrana životního prostředí. Globální, regionální a lokální ekologické problémy. Skleníkový efekt, ozónová díra, systémový přístup k životnímu prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. Externality. Škodliviny, kyselý déšť, smog. Ekologická legislativa a mezinárodní dohody. Nové energetické technologie, obnovitelné zdroje energie. Dopravní sektor a životní prostředí. Jaderný palivový cyklus a životní prostředí. Energetika, ekologie a veřejnost.

Literatura:

 1. Skripta: Knápek, Geuss, Životní prostředí a ekonomika, ČVUT 2000
 2. B. Sorensen: Renewable Energy, Elsevier, 2011
 3. M. Libra a kol.: Jaderná energie, ILSA, 2012
 4. W. Cunningham a kol.: Environmental Science, McGraw-Hill Education, 2003-2014
 5. MOTLÍK,  J. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR. 1. vyd. Praha: Čez, a.s., 2007, 183 s.
  1. ke stazeni na: https://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/obnovitelne_zdoje_energie_a_moznosti_jejich_vyuziti_pro_cr.pdf
 6. KNÁPEK, J., AJANOVIC, A., HAAS, R.: Energy for Sustainable Development IV. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 189 s. ISBN 978-80-7478-993-9 (k zapůjčení na K13116 v počtu 30 ks)
 7. ŠAUER P.: Základy ekonomiky životního prostředí. Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře. 2008. 978-80-86709-13-0
 8. Informace k předmětu na stránce předmětu 

Aktuality


 

Podmínky zápočtu:

 • Prezence na cvičení (nejméně 50%)
 • Zpracování semestrální práce na studentem zvolené téma ze zadaných oblastí/prezentace
 • Semestrální práce se odevzdává e-mailem (A1M16EKL@gmail.com) před koncem semestru - blíže viz soubor SemestralniPrace_2015.

 

Zkouška:

 • Písemná zkouška (test)
 • Hodnocení:
 • 30% semestrální práce, 70% zkouškový test (písemná zkouška)
 • pro hodnocení alespoň za “E” je nutné získat nejméně 50% hodnocení (vážené hodnocení) a současně nejméně 40% hodnocení z písemného testu

 

Osnova přednášek

 1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí – základní milníky, trvale udržitelný rozvoj, mezinárodní spolupráce
 2. Globální ekologické problémy, skleníkový efekt
 3. Demografické, ekonomické, politické aspekty globálních ekologických problémů
 4. Poškozování ozónové vrstvy a globální souvislosti
 5. Vlivy a účinky na ŽP, emise škodlivin do ovzduší, smog
 6. Vliv dopravy na ŽP
 7.  Jaderný palivový cyklus a vlivy na ŽP, havárie v Černobylu, radioaktivní odpady a financování jejich ukládání, neenergetické využití radioaktivních látek
 8. Systémové aspekty obnovitelných zdrojů energie – vývoj užití OZE, politika EU a ČR,
 9. Ekonomické aspekty užití OZE, podpory užití OZE, vliv začleňování elektřiny z OZE do soustavy
 10. Ekologické a ekonomické aspekty užití větrné energie a biomasy (bioplyn, skládkový plyn, spalování a spoluspalování)
 11. Ekologické a technickoekonomické aspekty užití sluneční a vodní energie, netradiční zdroje energie
 12. Nástroje pro ovlivňování chování subjektů ve vazbě na životní prostředí (direktivní, ekonomické, ostatní), ekonomika životního prostředí, externality, makro a mikro ekonomické souvislosti, obchodování s emisemi – systém emisních povolenek, EU ETS
 13. ŽP ve městech a stav ŽP v ČR – stručná rekapitulace vývoje a stavu před 1989, změny v 90. letech, současný stav
 14. Rezerva, exkurze

Pozn.: Osnova přednášek se plně nekryje s vlastními přednáškami – tzn. některé téma je na více jak jednu přednášku, některé je pouze cca 50% jedné (časově definované) přednášky

 

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.
 1. Úvodní cvičení, orientační test na přehled orientace z ekologie a na vybrané názory z této oblasti
 2. Vyhodnocení testu, diskuze na téma “globální aspekty a souvislosti ekologie”
 3. Diskuze (beseda) na zvolené/aktuální téma
 4. Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z OZE – vazba na schémata podpor, financování projektů na užití OZE pro výrobu elektřiny, diskuze legislativní úpravy
 5. Exkurze – podzemní úložiště RAO – Richard Litoměřice
 6. Případové studie instalace OZE pro zásobování objektu elektřinou, akumulace energie
 7. Zápočet, rezerva
Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.