Česky English

Ekonomika užití energie A1M16EUE

Ekonomika užití energie A1M16EUE

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

Literatura k předmětu

1.  Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.

2.  Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.

3.  Srdečný K., Macholda F. (2009): Úspory energie v domě. Grada.

4.  Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.

5.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika – technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.

6.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech – technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

7. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

8. Macholda, F. a kol. (2010) Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu. Výzkumný projekt VAV-SP-3g5-221-07. MŽP, Praha. Dostupné též [online] z http://www.ekowatt.cz/library/dokumenty/Abstrakt_KD10_20_12_2010_JA.pdf

9. Beranovský, J. Srdečný, K., Vogel, P., Macholda, F. a kol. (2011) Pasivní panelák? A to myslíte vážně? 1. vyd. Praha: EkoWATT. ISBN 978-80-87333-07-05.

10. Beranovský, J., Pokorný, J. (2014) Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům? Praha: EkoWATT CZ s. r. o. ISBN: 978-80-87333-10-5. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT.

 

Aktuality

Vyučující

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

1.  Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.

2.  Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.

3.  Srdečný K., Macholda F. (2009): Úspory energie v domě. Grada.

4.  Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.

5.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika – technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.

6.  Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech – technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Vstupní test upozorní na znalosti, které jsou pro absolvování důležité.

Úspěšné absolvování předmětu předpokládá aktivní účast: Aktivní účast znamená:

Účast na přednáškách, cvičeních a včasné odevzdání či prezentace zadaných prací.

Tematická zadání jsou zpracována formou esejů, prezentací a případových studií.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočet: Za zápočtové aktivity je celkem možno získat až 50 bodů. Podmínkou udělení zápočtu je řádné odevzdání zadaných prací.

Hodnocení během semestru

Aktivní účast je bodována:

Za účast na přednáškách je 1 bod. Celkem je možno získat 12 bodů.

Za účast na cvičeních je 1 bod. Celkem je možno získat 12 bodů.

(Bod za účast je udělen pouze v případě přítomnosti od kontroly docházky do konce hodiny.)

Zadané práce jsou bodovány v rozsahu 1-10 bodů. Celkem je možno získat 26 bodů.

Práce je nutné odevzdat včas.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

50 %

Zkouška

Zkouška: Zkouška se skládá z písemného testu a případného ústního přezkoušení. Zkouška dává možnost získat dalších 50 bodů. Předpokládaný termín zkoušky je poslední výukový týden.

Známka: Celkem je možno získat až 100 bodů. Známkování je prováděno podle platné klasifikační stupnice.

Prerekvizity/Korekvizity

EUE = ekonomika užití energie

Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům:

1.  Téma 01a: Pravidla předmětu, vstupní test; Téma 01b: Základní pojmy a definice. Potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.

2.  Téma 02: Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR.

3.  Téma 03: Energetická bilance a Normování spotřeby: Kalkulace v energetice

4.  Téma 04: Energetické Charakteristiky Agregátů, Analýza diagramů spotřeb a Optimalizace pracovních režimů.

5.  Téma 05: Ekonomické hodnocení energetických úspor I: Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení (Kritéria ekonomické efektivnosti, CBA, Studie proveditelnosti a EA).

6.  Téma 06: Ekonomické hodnocení energetických úspor II: Energetický audit (EA) pokračování, případové studie, Energetický posudek (EP).

7.  Téma 07: Nástroje energetických úspor: pokračování – Energetický audit vzorový, , ukázka slepého EA

8.  Téma 08: Nástroje energetických úspor: EnMS, EPC, Dobrovolné dohody, LCP, DSM,... podnikový energetik, ...

9.  Téma 09: Certifikace budov (Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, PENB, LEED, BREEAM).  FVE, TČ, kogenerace, NZÚ, apod.)

10.  Téma 10: Energetická náročnost jednotlivých forem energie.

11.  Téma 11: DEZ, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.

12.  Téma 12: prezentace vlastních EA.

Další podpůrné studijní materiály:

 

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.