Česky English

Ekonomika v elektroenergetice B1M16EKE

A0M16EKE - Ekonomika v elektroenergetice

Předmět poskytuje základní informace z oblasti financí energetických podniků, o struktuře nákladů ve výrobě, přenosu a distribuci energií. Zabývá se cenami a tarifními soustavami v energetice. Na cvičeních studenti řeší konkrétní úlohy ekonomiky energetických invetic. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Literatura:

  • Kolektiv autorů (ŠOLC, P., KANTA J. a další)  Trh s elektřinou – úvod do liberalizované energetiky, AEM, 2011, Praha
  • CHEMIŠINEC I. a kol. Obchod s elektřinou, CONTE, Praha 2010, ISBN 978-80-254-6695-7.
  • BEGGS, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012
  • Tomek, G. - Vávrová, V. - Vašíček, J. Marketing v energetice. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 246 s.
  • Kislingerová a kol.: Manažerské finance. Beck. 2004
  • VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. 
  • Vastl J., Vašíček J., Vítek M.: Oceňování elektřiny pri řízení podnikatelských zámerů v energetice, Elektroenergetika. č. 3-4/91, č. 3-4/92
  • Knápek J., Vašíček J.: Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách trhu s elektřinou, Energetika č. 7-8/2001
  • Starý, O. - Vašíček, J. Cena a zisk v energetice. In: 3T. Teplo, technika, teplárenství. 2002, roč. 12, č. 6, s. 12-18.

Aktuality

Časový harmonogram  přednášek pro zimní semestr 2017/2018

Doc. Vašíček obdržel medaili prof. Vladimíra Lista

A0M16EKE - Ekonomika v elektroenergetice - informace o předmětu

B1M16EKE - Ekonomika elektroenergetiky

Vyučující

Doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc., Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Tomáš Králík

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

2 testy v průběhu semestru (malý test v 6.týdnu - 10 bodů, závěrečný test 14.týden – 60 bodů)

Podmínky udělení zápočtu

Odevzdání semestrální práce splňující zadání, minimálně 50% účast na cvičení, absolvováni obou testů, minimálně 25 bodů ze závěrečného testu.

Hodnocení během semestru

2 testy, semestrální práce 2x15 bodů

Klasifikovaný zápočet

Maximálně lze dosáhnout 100 bodů.

Klasifikační stupnice

viz čl. 15 Studijního a zkušebního řádu ČVUT

Pozn. 49 bodů a méně – zápočet neudělen

Prerekvizity/Korekvizity

Doporučeno: Ekonomika podnikání