Česky English

Manažerská psychologie B0B16MPS

Vyučující:

Mgr. Marek Procházka

Charakteristika a cíl předmětu:

Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Doporučená literatura:

 1. BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012
 2. MIKULÁŠTÍK, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003
 3. BLANCHARD, K., JOHNSON, S.: Minutový manažer. Praha, Pragma 2002
 4. PINK, D.: Pohon. Praha, Anaq 2011
 5. SCHULTZ VON THUN, F.: Jak spolu komunikujeme. Praha, Grada Publishing 2005
 6. PRAŠKOJ., PRAŠKOVÁ, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada publishing 2007
 7. PROVAZNÍK, V., Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha 2002.
 8. ŠTIKAŘ, J., RYMEŠ, M., RIEGEL. K., HOSKOVEC, J., Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha 2003
 9. ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010
 10. VYBÍRAL, Z., Psychologie komunikace. Praha 2009
 11. COVEY, R. S., Sedm návyků vůdčích osobností. Praha 2014

Časopisy:

 1. Psychologie Dnes
 2. Moderní řízení
 3. Psychologie pro praxi

 

Aktuality

Atestace

Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat nejméně 50% bodů.

Klasifikace

Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. Maximální bodový zisk je 100 bodů.

1. předmět MPS, 4 kredity: přednášky + cvičení

75 bodů lze získat v závěrečném testu. Dalších 25 bodů lze získat za úkoly při cvičeních. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 10 bodů za tyto úkoly, zpracovat (bodovanou) seminární práci a splnit podmínku minimálně 80% účasti na cvičeních v průběhu semestru.

2. předmět MPL, 2 kredity: pouze přednášky

Celý maximální bodový zisk 100 bodů lze získat v závěrečném testu. 

Konzultace

Probíhají po individuální domluvě s vyučujícím. 

 

Osnovy přednášek

 1. Úvod k předmětu. Psychologie v manažerské praxi.
 2. Psychologie komunikace I: Komunikace jako manažerský nástroj. Zpětná vazba.
 3. Psychologie komunikace II: Neverbální komunikace, emoce, lhaní. Aktivní naslouchání.
 4. Psychologie osobnosti I a II: Osobnost a inteligence. Metody jejich posuzování a hodnocení.
 5. Vyjednávání a řešení konfliktů: Interpersonální konflikt. Mediace, asertivita a vyjednávání.
 6. Systém páce s lidmi I: Pracovní kompetence a kompetenční modely. Hodnocení kompetencí: 360tistupňová zpětná vazba a behaviorální interview.
 7. Motivace k práci a stimulace. Autonomie a participace.
 8. Systém práce s lidmi II: Rozvoj dovedností podřízených pracovníků. Koučování a mentoring.
 9. Týmová práce II: Skupinová dynamika a týmová spolupráce. Týmové role, rozvoj týmu.
 10. Týmová práce I: Management a Leadership. Styl vedení a situační rozhodování.
 11. Firemní kultura a klima. Realizace organizační změny.
 12. Seberozvoj I a II: Stres a sebeřízení. Time management a delegování.
 13. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.