Česky English

Právo podnikatele A7B16POP

Úvod do ústavního systému ČR. Úvod do základních struktur EU, právní systém EU. Správní právo a správní řízení. Správní soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Úvod do stavebního řádu ? základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní kontrola. Úvod do autorského zákona - základní pojmy, autorsko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, veřejnoprávní kontrola. Úvod do trestního práva ? základní pojmy, práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. Mezinárodně-právní ochrana v trestní oblasti, princip teritoriality v EU, výkon rozhodnutí, extradice.

Literatura:

  1. Pohl, T.: Abeceda obchodního práva pro podnikatele, ASPI/CODEX
  2. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Evropská unie ? ekonomicko právní informační systém, Grand007
  3. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, C.H.Beck
  4. Kottnauer, J. Štalmach, P.: Lexikon pracovní právo, Sagit
  5. Telec, I. A kol.: Lexikon občanské právo, Sagit
  6. Sbírka zákonů ČR

Aktuality