Česky English

Historická laboratoř elektrotechniky

Historická laboratoř elektrotechniky (HLE) se uplatňuje na poli vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v historii (elektro) techniky na FEL ČVUT v Praze. Obor historie techniky se na této fakultě jako svébytná historická disciplína etabloval v roce 1992, Historická laboratoř elektrotechniky byla založena rozhodnutím děkana FEL ČVUT v Praze dne 31. května 2011.

HLE je na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze jedinečnou platformou spojující historii se současnou technikou. Studentům nabízí nejenom retrospektivní pohled na vývoj technického myšlení, techniky a technologií, které chronologicky formovaly současnost, ale zároveň jim přináší témata, která jsou historicky repetitivní a na která mohou navázat a aplikovat soudobé výpočetní, matematické i technologické znalosti. HLE tak vytváří na FEL ČVUT v Praze konkurenční výhodu oproti ostatním vysokým technickým školám s elektrotechnickými obory.

HLE vzbuzuje ve studentech důvěru k hmatatelným výsledkům, které vývojově lze bezpochyby ověřit současnými prostředky. Studenti tak mají možnost prostřednictvím seminárních úkolů, bakalářských, magisterských a doktorských prací revidovat závěry přijaté v české či obecné historii (historii techniky) a otevřít diskuzi nad soudobými technickými výsledky a problémy. HLE tak utváří systematické, chronologicky pojaté povědomí o vývoji vlastních elektrotechnických oborů, bilancuje efektivitu a účinnost elektrotechnických metod v čase. HLE se tak stává spojovníkem mezi historií, technologií a koncepčním myšlením. HLE není klasickým historickým pracovištěm, jehož nástroji jsou pouze 2D archivní prameny, publikace, učebnice a knihy… HLE intenzivně pracuje s 3D objekty, jejichž povaha dokazuje spojité vnímání výsledků činnosti elektrotechniky. Studentům a zájemcům o HLE je tak nabízena možnost široké činnosti s konkrétními technickými artefakty, stejně tak jako s myšlenkovými modely a posuzováním jejich dopadu na společnost. Nedílnou součástí vědecké práce HLE je metodologie a metodika oboru a dále odborné posudky a studie a další publikační činnost orientovaná na historii (elektro) techniky.

Historická laboratoř elektrotechniky je odborně napojená na tuzemské (Sdružení historiků ČR, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR, Národní komitét pro historii vědy) a na zahraniční vědecké společnosti (Fondation Electra, EBHA) a na činnost vědeckých institucí (např. na Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha, Historický ústav AV ČR, EHESS Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, MSH Paris, EDF Paris, Univerzity of Oxford, MIT, TU Berlin aj).

Vedle publikační činnosti a systematické výuky historie techniky (A0B16HTE, A0B16HSD, A0B16HT1, A0M16HT2 v denním, kombinovaném, doktorském i celoživotním vzdělávání) to byla v uplynulém období také řada kladně přijatých vědecko-pedagogických akcí, z nichž stojí za připomenutí výstava k 300. výročí založení ČVUT v Praze v Betlémské kapli (v roce 2007), rekonstrukce a realizace nové expozice v rodném domě F. Křižíka v Plánici (2010), realizace plně funkční repliky Křižíkovy obloukové lampy z roku 1884 pro Regionální muzeum v Litomyšli (2014), každoročně organizovaná sekce History of Science (HS) v mezinárodní studentské a doktorské soutěži POSTER na FEL ČVUT v Praze (od roku 2001) i série popularizačních pořadů v Českém rozhlase a České televizi a různá vyzvaná vystoupení.

Z hlediska vědecké činnosti HLE FEL ČVUT v Praze však bylo nejdůležitějších 12 mezinárodních konferencí ve spolupráci s Francouzským výzkumným ústavem ve společenských vědách se sídlem v Praze (CEFRES Prague od roku 2000dosud na různá témata z historie techniky) a dvě velké mezinárodní konference k historii elektrotechniky (Postupně propojovaný svět – komparace vývoje vzdělávání v elektrotechnice ve světě v průběhu 18. a 20. století, 2010, a Postupně propojovaný svět – Elektrotechnické firmy v evropské společnosti v průběhu 19. a 20. století – spolupráce a transfer technických poznatků mezi elektrotechnickými firmami a společnostmi, 2014), zorganizované v Praze, i účast na světových kongresech (např. 2012 Business enterprises and the tensions between local and global, Paris,  2014 Mondes électriques. Créations, circulations, tensions, transitions 19e et 20e siècles, Paris). Dnes už tradiční spolupráce s francouzskou stranou přinesla HLE FEL ČVUT v Praze přímé napojení na mezinárodní výzkum - např. na projekty France Mobility a Erasmus Mundus plus.

HLE v současnosti zajišťuje:

  • bakalářské, magisterské a doktorské studium historie techniky
  • metodologický a metodický vývoj historie techniky a historiografii oboru
  • mezinárodní badatelskou a výzkumnou činnost a spolupráci v historii techniky
  • vydavatelskou a propagační činnost v historii techniky
  • organizaci konferencí, workshopů, odborných setkání, výstav aj. v historii techniky
  • realizaci exkurzí za unikátními (elektro) technickými památkami

Kontaktní osoby:          

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Adresa:

Historická laboratoř elektrotechniky
K 13116, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Technická 2,
CZ – 166 27  Praha 6

e-mail: histech@fel.cvut.cz

Obrazová dokumentace (poslední akce):

1_1 1_2

Konstrukce repliky obloukové lampy pro Regionální muzeum v Litomyšli – červenec 2014

Rekonstrukce Rodného domu Františka Křižíka (1847–1941) v Plánici u Klatov a v něm instalovaná nová expozice věnovaná počátkům elektrifikace českých zemí a životu elektrotechnického podnikatele – květen 2010

2_3 2_4 2_2 2_1

Výstava elektrotechnických přístrojů na FEL ČVUT v Praze, úprava Kavárny FEL ČVUT v Praze, ukázka posterů pro každoroční soutěž POSTER FEL ČVUT v Praze letní semestr 2014

2_6 2_5

Mezinárodní workshop doktorských prací – Od ETD k fortifikacím v Karrace (za účasti 4 českých doktorandů a 2 zahraničních badatelek – Ghaya Slim z Tusniska a Renata Monezzi z Brazílie) – 6. 2. 2015

  3_3 3_1 3_2

Světový kongres historie elektrotechniky, Paříž, prosinec 2014 – Mondes électriques. Créations, circulations, tensions, transitions 19e et 20e siècles, Paris

4_3 4_4 4_1 4_2 

Mezinárodní konference, Praha, listopad 2014  Postupně propojovaný svět – Elektrotechnické firmy v evropské společnosti v průběhu 19. a 20. století – spolupráce a transfer technických poznatků mezi elektrotechnickými firmami a společnostmi