Česky English

Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací A0M16EET

A0M16EET - Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací

Předmět je určen především pro studenty oboru telekomunikací, ale i dalších slaboproudých oborů a je zaměřen především na ekonomické zákonitosti tržního chování operátorů (provozovatelů) telekomunikačních sítí a poskytovatelů služeb pomocí těchto sítí (terciární sektor NH), tedy na problematiku podnikání v elektronických komunikacích.

 

Literatura:

K přednáškám je určeno červené skriptum:

Vítek, M.: Ekonomika telekomunikací. 2. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. 209 s. ISBN 978-80-01-04424-7.

Ke cvičením je béžové skriptum:

Vítek, M.: Ekonomika elektronických komunikací. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2006. 142 s. ISBN 978-80-01-03517-4.

Další knihy:

Kroutl F.: Teorie sdělovacích sítí. Nakladatelství dopravy a spojù, Praha 1968. (především 1.část str. 13 -125)

Chodounský J., Brejchová E., Kříž J.: Plánování místních telefonních sítí. Nakl. dopravy a spojù, Praha 1974.

Časopisy:

Sdělovací technika (vychází od 1953) www.stech.cz

Telekomunikace (vychází od 1963) www.telmag.cz

Digital Economy World (vychází od 2015) www.deworld.cz

 

Odkazy:

www.ctu.cz Český telekomunikační úřad

www.itu.int  Mezinárodní telekomunikační unie

Aktuality

Ekonomika v elektrotechnice a telekomunikací (A0M16EET)

Vyučující

Ing. Miroslav Vítek, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Skripta:

Vítek M.: Ekonomika telekomunikací, z roku 2004 k přednáškám   opravenka skript ET 2004

je k dispozici 2.opravené vydání z roku 2009 

Vítek M.: Ekonomika elektronických komunikací - příklady ke cvičením z roku 2006 pripominky ke cvicenim

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

3 testy v průběhu semestru

Podmínky udělení zápočtu

Odevzdání 3 domácích úkolů a dosažení min. 18 b. za semestr

Hodnocení během semestru

3 testy, 3 domácí úkoly, aktivita na cvičeních

Zkouška

písemná: 25 otázek + 4 příklady celkem za 50 bodů, po niž následuje ústní jako diskuze nad dosaženými

výsledky v testu s možností klást doplňující otázky pro upřesnění výsledného hodnocení.

 

Bodovací systém:

1. tři testy na začátku cvičení v průběhu semestru (5 otázek + 1 příklad) = 3*(5b+5b)

max 30b

2. Vypracování tří domácích úkolů, každý za 5 bodů (3*5b) nebo referát s prezentací na vybrané téma

max 15b

3. Individuální ohodnocení studenta (body z fondu učitele + nadprům. vypracování DÚ apod.)

 cca 5b

Celkem za semestr:

cca až 50b

Zkouška

Zkouškový test (25 otázek za 1 bod + cca 4 příklady) = (25b + 25b)

50b

Celkem dohromady maximálně                                          

100b

 

 

Podmínky udělení zápočtu - odevzdání domácích úkolů a dosažení alespoň 18 bodů ze semestru.

 

Podmínka úspěšnosti zkoušky - dosažení alespoň 8+12=20 bodů ze zkouškového testu (i kdyby byl součet 50 b a více, když je ze zkouškového testu 19 b. a méně, následuje hodnocení F a student musí opakovat).

Body ze semestru a zkoušky sčítají do výsledného hodnocení.

 

Klasifikační stupnice

Celkový počet bodů

Klasifikace

90 bodů a více 

výborně

89,5 - 80

velmi dobře

79,5 - 70

dobře

69,5 - 60

uspokojivě 

59,5 - 50

dostatečně

méně než 50 nebo méně než 20 bodů ze zkouškového testu

nevyhověl

 
Při minitestech lze používat pomůcky (výpočetní, literatura apod.) kromě komunikačních. Každý student však používá pouze ty pomůcky, které si sám donesl. Není povoleno žádnou pomůcku sdílet, či si mezi sebou cokoliv posílat (zákaz komunikace). Časový limit na vypracování je 25 minut. Správné odpovědi na otázky se vybírají jako jedna nejlepší z 5 nabízených (a,b,c,d,e) zakroužkováním. Správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, za nesprávnou odpověď je nula (body se neodečítají). Správné vyřešení příkladu je ohodnoceno příslušným počtem bodů. Je nutné uvést stručný postup s případnými mezivýsledky.
 
Při zkouškovém testu lze prvních 45 minut používat vlastní výpočetní pomůcky (např. tabulkový procesor) a literaturu (vše co je psáno). Platí opět zákaz komunikace. Studenti nejprve obdrží zadání 4 příkladů za maximálně celkem 25 bodů a po uplynutí 45 minut odloží pomůcky a dostanou test s 25 otázkami, kde jsou připravené odpovědi z nichž mají studenti zakroužkovat dle jejich názoru právě jednu nejlepší odpověď. Časový limit na vypracování je 45+30=75 minut.
 
Uvítal bych, pokud by mě kdokoli upozornil na další nedostatky a chyby, které se vyskytují v textu skript (kromě již nalezených v chybky ) pomocí mailu na vitekm@fel.cvut.cz za což děkuji a což bude honorováno body za aktivitu.

Ing. Miroslav Vítek, CSc.