Česky English

Ekonomika podniku A1B16EKP

A1B16EKP, A7B16EKP - Ekonomika podniku

Podnik a podnikání, okolí podniku, cíle a funkce podniku, životní cyklus podniku. Majetková a kapitálová struktura podniku, optimální kapitálová struktura. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů, nákladové křivky, rozpočtování. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Investiční rozhodování, kritéria ekonomické efektivnosti. Východiska managementu podniku, manažerské funkce, organizační formy podniku. Plánování jako manažerská funkce. Řízení lidských zdrojů. Motivace, stimulace, komunikace. Řízení pracovních skupin.

Literatura:

Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004
Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003
Kislingerová a kol.: Manažerské finance, 2004

Aktuality

 25.5.2016 ( ručníkový den, DNA )

 Plánovaný zkouškový předtermín

 

 

 

Pravidla předmětu

Vyučující

Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.,

Ing. Josef Černohous

Ing. Martin Dobiáš, PhD

Časový program přednášek a cvičení

Viz obecná osnova předmětu A1B16EKP v KOS-u

Viz obecná osnova předmětu A7B16EKP v KOS-u.

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Malý test v 7. týdnu. Semestrální test ve 12. týdnu.

Podmínky udělení zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat semestrální test a získat celkem za cvičení nejméně 25 bodů. Pro udělení zápočtu jsou povoleny nejvýše 2  neomluvené absence.

Hodnocení během semestru

Bodový systém

Cvičení a zkouška

Body

Cvičení

60

Malý test (nepovinný)

15

Semestrální test (povinný)

25

Sem. projekt (nepovinný)

15

Aktivita (práce na cvičení)

5

Zkouška

40

Test

40

Celkem

100

Je-li zpracován sem. projekt, pak jej lze odevzdat na cvičení nejpozději v 12. týdnu. Za každý započatý týden zpoždění je hodnocení sníženo o 3 body. Sem. projekt se odevzdává v tištěné podobě. Prezentace odevzdaného projektu je povinná. V případě, že sem. projekt bude "nápadně podobný" jiné práci, bude hodnocen -10 body bez možnosti nápravy. 

Bodové hodnocení

100–90

 89–80

 79–70

    69–60

    59–50

      < 50

Známka (číselně)

      1

   1,5

     2

      2,5

        3

         4

Známka (slovně)

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Klasifikační stupeň

      A

    B

     C

       D

        E

         F

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

40 %

Zkouška

Zkouška je povinná i při získání více než 50 bodů z cvičení. Student musí u zkoušky získat minimálně 4 body z teoretických otázek a minimálně 4 body z příkladů.

Používání literatury

- při malém testu a semestrálním testu není povoleno používat žádnou literaturu,

- při testu na zkoušce lze použít vlastnoručně psané poznámky na jednom listu A4.  

Doporučená literatura

Viz osnova předmětu v KOS-u.

Prerekvizity/Korekvizity

- / -