Česky English

Elektronické obchodování a logistika A7B16EOL

A7B16EOL - Elektronické obchodování a logistika

Předmět poskytuje znalosti z oblasti logistického managementu a informačních technologií. Charakterizuje cíle a strategie logistického systému podniku a specifikuje logistické řetězce ve vývoji, zásobování a ve výrobě. Zabývá se principy a možnostmi využití elektronického obchodování včetne vlivu na vlastní podnikání firmy. Věnuje se také aplikacím logistických informačních technologií v praxi.

Literatura:

1. Pour,J. a kolektiv. Informační systémy a elektronické obchodování, 2001, ISBN 80-245-0227-5
2. Pour,J. - Dohnal,J. Řízení podniku a IS/IT v informační společnosti, 1999, ISBN 80-7079-023-7
3. Lambert,D. a kolektiv. Logistika, Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-221-1

4. Gros, I. Logistika, Vydavatelství VŠCHT Praha, 1996 ISBN 80-7080-262-6
5. Svoboda,V. - Latyn, P. Logistika, Skripta, V ČVUT, 2003
6. Pernica,P. Logistika (Supply Chain Management), 2004, ISBN 80-86031-59-4

Aktuality

 

 

 

Vyučující

Prof. Ing. Dr. Pastor, CSc.

 

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu Přednášky v Power Pointu a ve Wordu a cvičení v Excelu včetně návodu k řešení jsou v elektronické podobě k dispozici ke stažení v terminálových počítačových učebnách katedry ekonomiky Z2: B1-233 a Z2:B1-231. Číslování přednášek v Power Pointu a ve Wordu se chronologicky neshoduje s přednáškami v průběhu semestru!!!   

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Velký výpočetní test v období 11.-13. týden -  ohlášen předem, psaní náhradního Velkého výpočetní testu pouze na základě závažných a lékařsky podložených důvodů, jeho svévolné nepsání znamená jeho hodnocení stupněm nevyhověl (4). Výpočetní test se skládá ze 4 příkladů podobných těm, které jsou počítány na cvičení. Každý příklad se hodnotí známkou A-F, celkové hodnocení z testu je aritmetickým průměrem z jednotlivých příkladů. 

Podmínky udělení zápočtu

Aktivní účast na cvičeních a maximálně tři neomluvené absence, napsání Velkého výpočetního testu nemá vazbu na udělení zápočtu! 

Hodnocení během semestru

Aktivní účast na cvičeních

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

50 %

Zkouška

písemná a ústní, písemně 4 otázky a ústní diskuse k zadané problematice, klasifikace u zkoušky je aritmetickým průměrem známky z Velkého výpočetního testu a známky ze 4 otázek  

Prerekvizity/Korekvizity

-/-