Česky English

Etika B0B16ET1

Etika - A0B16ET1

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi. Nedílnou součástí předmětu jsou i návštěvy externistů, často význačných odborníků v daném oboru.

Literatura:

1.         Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004

2.         Jiljí Příkaský, Učebnice základu etiky, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří  2000

3.         Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, ZVON, Praha 1998

4.         Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Karmelitánské nakladatelství,  Kostelní Vydří 2001

5.         Jiří Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005

6.         Mel Thompson: Přehled etiky, PORTAL, Praha 2004

7.         Vladimír Slámečka: Manažerská etika, Česká technika - nakladatelstvé ČVUT, Praha 2012

8.         Aristoteles: Etika Níkomachova, REZEK, Praha 2013

9.         Jan Sokol: Etika - Život - Instituce, Vyšehrad, Praha 2014

Aktuality

 Datum:

 Informace:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

Vypracování písemného referátu na předem zvolené téma a jeho prezentace formou kolokvia a obhajoby.

Alespoň 75 % účast na cvičeních a přednáškách pozvaných hostů.  

Prerekvizity/Korekvizity

-/-  

Osnovy přednášek:

1.         Etika jako filozofická disciplina, dějiny oboru

2.         Fundamentální etika, základní kategorie etiky

3.         Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání

4.         Přirozený, pozitivní a vloženy zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí

5.         Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání

6.         Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání

7.         Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy

8.         Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina

9.         Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce

10.       Vztahy člověka k životu vůbec a zvláště k lidskému životu a zdraví

11.       Sexuální etika

12.       Hospodářská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví

13.       Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok

14.       Problematika pravdy v lidském životě

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Osnovy cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, nad aktuálními tématy, promítání filmů apod.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.