Česky English

Filozofie 1 B0B16FI1

Přednáška se věnuje antickým základům filosofie a vědy. Hledá paralely a odlišnosti v myšlení různých dob. Seminář založen obecněji, studenti si připravují prezentace na předem domluvená témata, následuje diskuse. Během semestru dva testy.

 

Základní literatura:

Zamarovský P., Příběh antické filosofie, Praha, ČVUT 2005
 

Další doporučená literatura:

Tretera Ivo, Nástin dějin evropského myšlení, Praha 1993
Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie, antická filosofie, Praha 1996

 

Doporučený web:

Stanford university, FYSIS (Zd. Kratochvíl)

Aktuality

Pozor na přesuny dnů v rozvrhu!

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení, podmínky udělení zápočtu

Každý student zpracuje (minimálně) jednu prezentaci na předem dohodnuté téma. Rozsah cca 15-30 minut. V průběhu semestru se budou konat dva testy z odpřednášené látky. Pokud není úroveň testů vyhovující, bude na konci ještě souhrný test nebo ústní přezkoušení. Známka se určí podle testu s přihlédnutím na úroveň prezentace. Maximálně tři absence na cvičení. (Výjimky nutno domluvit předem.)

 

1.

 

Mýtický, filosofický a vědecký přístup. Pravda mýtu. Základní pojmy (ontologie, epistemologie, ...)

2.

 

Thalés a škola v Mílétu. Apeiron a nekonečno. Otázka ARCHÉ, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.

3.

 

Pýthagorás a jeho škola, dědictví pýthagoreismu (matematika, hudební akustika, reinkarnace, numerologie.).

4.

 

Hérakleitos z Efesu. Dynamický obraz světa, boj protikladů, srovnání s východní filozofií.

5.

 

Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.

6.

 

Anaxagorás, Empedoklés. Pojímání hmoty.

7.

 

Atomismus. Pojetí prázdna-vakua, atomů a determinismu. 

8.

 

Problém determinismu, PARENKLIZE, kvantová mechanika, TÝCHISMUS, stoické řešení problému.

9.

 

Krize poznání, sofisté. Prótagorás, člověk měřítkem všeho? Ateismus.

10.

 

Život a smrt Sókrata. Dialogická metoda, sókratovský morální paradox. Malé sókratovské školy, megařané, logicky paradox Lháře.

11.

 

Platón a svět forem-idejí. Mýtus o Atlantidě, podobenství o jeskyni. Problém demokracie a totality.

12.

 

Aristotelés a vyvrcholení klasické filozofie. Aristotelská logika, fyzika a metafyzika. Sv. Tomáš, scholastika.

13.

 

Hellénistická filosofie, epikúreismus a stoicismus. Pyrrhonismus (skepticismus), Alexandrijská škola, Eukleidés.

14.

 

Křesťanství a filosofie. Svatý Augustin, Boethius.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Základem cvičení jsou referáty studentů na dohodnutá témata. Následuje diskuse. Cvičení jsou podle časových možností doplněna o témata související s přednáškou (opakování, rozšíření). Osnovy cvičení jsou pouze rámcové a budou průběžně aktualizovány.

1.Pojem filosofie, odvětví filosofie. Příklady mýtů.

2.Hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojímání duše v historii.

 

 

3.Pýthagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).

 

 

4.Hérakleitos z Efezu, příklady interpretace. Analogie s východním myšlením.

 

 

5.Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua od starověku k dnešku).

 

 

6.Pojímání hmoty za antiky a dnes.

 

 

7.Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.

 

 

8.Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho?

 

 

9.Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.

 

 

10.Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, řešení paradoxu (metajazyk-metařeč).

 

 

11.Svět idejí a dnešní věda. Platónismus a matematika. Podobenství o jeskyni.

 

 

12.Aristotelská logika a fyzika. Překonání aristotelismu.

 

 

13.Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.

 

 

14.Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

 

.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.