Česky English

Finance podniku A5M16FIP

Úvod do financí, současná hodnota, cena příležitosti. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení. Dlouhodobé financování. Hodnota akcií a obligací. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. Model CAPM, základy teorie portfolia. Citlivostní analýza a analýza rizika. Finanční riziko. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí.

 

Literatura:

1. Kislingerová a kol. Manažerské finance, C.H.Beck, 2007 
2. Levy H., Sarnat M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: Grada Publishing. 1999
3. Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994
4. Kohout P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress. 1998

Aktuality

Vyučující

Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Pavel Pavlátka 

Časový program přednášek a cvičení

Viz osnova předmětu v KOSu.

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Malý test v 5. a 9. týdnu.

Semestrální test ve 12. týdnu.

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné získat nejméně 45 bodů. Pro udělení zápočtu jsou povoleny nejvýše 2 neomluvené absence.

Hodnocení během semestru

Bodový systém

Cvičení a zkouška

Body

Cvičení

100

  Malé testy (2 x 20)

40

  Semestrální test

50

  Sem. projekt (nepovinný)

10

  Aktivita (práce na cvičení)

10

Celkem

110

Je-li zpracován sem. projekt, pak jej lze odevzdat na cvičení nepozději ve 12. týdnu. Za každý započatý týden zpoždění je hodnocení sníženo o 2 body. Sem. projekt se odevzdává v tištěné podobě.

Bodové hodnocení

100–80

79–70

69–61

60–53

52–45

< 45

Známka (číselně)

1

1,5

2

2,5

3

4

Známka (slovně)

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Klasifikační stupeň

A

B

C

D

E

F

 

Používání literatury

- při semestrálním testu lze použít vlastnoručně psané poznámky na jednom listu A4,

- při malých testech není povoleno používat žádnou literaturu.  

Doporučená literatura

Viz osnova předmětu v KOSu.

Prerekvizity/Korekvizity