Česky English

Finanční účetnictví B1M16FIU

Aktuální informace a materiály k předmětu jsou na fakultním moodle. 

Předmět je v magisterské etapě zaměřen na pochopení principů finančního účetnictví podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS a IAS. Důraz je kladen na principy rozpoznávání, účtování a oceňování položek, účetní výkazy a jejich analýzu. 

Literatura k předmětu 

1. Kovanicová, D.: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon, 5. a další vydání
2. Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, Computer Press, 3. a další vydání 2013 
3. Mezinárodní účetní standardy (IFRS), české vydání (www.kacr.cz)
4. Mládek, R.: Světové účetnictví - GAAP a IFRS. Linde, 3. a další vydání
5. Ryneš, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, Anag, 2012
6. Platná legislativa účetnictví v ČR

Aktuality

Vyučující

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Július Bemš, Ph.D.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Test 1 (5. týden) - 20 b

Test 2 (12. týden) - 20 b

Podmínky udělení zápočtu

Účast na cvičeních - max. 3 absence

Hodnocení v testů v součtu min. 20 bodů.

Hodnocení během semestru

Testy

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60 %

Zkouška

Písemný test 90 min - 60 bodů + ústní část

Celkové hodnocení podle klasifikační stupnice ČVUT

Prerekvizity/Korekvizity

EPD, EKP apod. (ekonomika podnikání apod.) 

Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

 

Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům

1. Základy účetnictví, zásady IFRS

Kovanicová kap. 1, Dvořáková kap.2

2. Oceňování v účetnictví

Kovanicová kap. 4, Dvořáková kap.3, 5 a 6

3. Náklady, výnosy, přechodné položky

Kovanicová kap. 6 a 11, Dvořáková 7, 15, 19

4-6. Rozvaha, výsledovka a cash flow

Kovanicová část II, Dvořáková kap. 4, 20, 21

7. Účetní závěrka

Dvořáková kap. 21

8. Daně

Dvořáková kap.17

9-10. Finanční analýza

Kovanicová kap. 18

11. Konsolidace

Kovanicová kap. 15

12. Deriváty a opce

Kovanicová kap. 9, Dvořáková kap. 13

13. Regulace cen

Prezentace

 

Další podpůrné studijní materiály

Základní principy účetnictví

Accounting Principles I

Accounting Principles II

Bookkeeping

Základní dokumenty

České účetní standardy

Mezinárodní účetní standardy - souhrnné znění

Podobnosti a rozdíly českých a mezinárodních standardů - PwCEY

Účetní výkazy

Vzorová konsolidovaná účetní závěrka

Směrnice EU 34/2013 o účetní závěrce

Finanční analýza

Ukazatelé rentability – Damodaran

Analýza společnosti ČEZ, a.s.

Analýza společnosti Zentiva, a.s.

Economic Value Added

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.