Česky English

Historie techniky 2 AOM16HT2

Předmět se zaměřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, k formování vědeckého života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

Literatura:

 1. Paturi, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)
 2. Efmertová, M.: Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.
 3. Efmertová, M.: Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.
 4. Efmertová, M., Starý, O.(eds.): ČVUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001.
 5. Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. ISV, Praha 2003.

Aktuality

Datum  Aktualita 
   

Vyučující

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Předmět AOM16HT2 je zakončen zkouškou za 4 kredity, které předchází udělení zápočtu. Od studentek a studentů se očekává aktivní účast na přednáškách a seminářích (cvičeních). Během druhého semináře budou zadány seminární práce, z nichž budou představeny dílčí výsledky v průběhu roku na seminářích a které ve finální podobě budou vloženy do školního PC ve 12. týdnu semestru. Do 13. týdne semestru budou seminární práce ohodnoceny vyučující a výsledky oznámeny. Ve 14.týdnu bude úspěšným udělen zápočet (studentky a studenti budou zapsáni v systému KOS jak k udělení zápočtu, tak k ústní zkoušce). Poté bude možno přistoupit k ústní zkoušce z předmětu AOM16HT2 (okruhy otázek ke studiu předmětu AOM16HT2 a širší doporučená literatura jsou vloženy v kolonce cvičení). 

Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde uvedeno jinak.

 

Podmínky udělení zápočtu

Maximálně 2 neomluvené neúčasti na semináři a naopak aktivní účast, úspěšná prezentace seminární práce a její odevzdání do školního PC ve 12. týdnu.

 

Hodnocení během semestru

Během semestru bude probíhat diskuse nad průběžnými výsledky seminárních prací, které budou v semináři presentovány.

Okruhy otázek k  předmětu AOM16HT2:

 1. Historiografie, metodologie a metodika vědecké disciplíny historie techniky.
 2. Muzea na podporu historie techniky (komparace elektrotechnických muzeí v ČR a v zahraničí).
 3. Archivy a odborná pracoviště se vztahem k historii elektrotechniky.
 4. Terminus technicus – vývoj elektrotechnické terminologie.
 5. Přehledný vývoj nauky o elektřině a experimenty s elektřinou od nejstarší doby do konce 18 století.
 6.  Přehledový vývoj nauky o elektřině v průběhu 19. století. Kodifikace elektrotechniky jako samostatné technické disciplíny.
 7.  Vývoj a vznik elektrodynamiky – souvislosti elektřiny a magnetismu, Ampèrova elektrodynamika, vliv průmyslové revoluce na další bádání o elektřině.
 8. Rozvoj klasické elektrodynamiky – od J. Faradaye přes J. C. Maxwella a O. Heavisida k teoretickým zdůvodněním (teorie elektromagnetického pole).
 9. Vývoj teorie elektrických obvodů (G. S. Ohm, G. R. Kirchhoff, W. Thomson a další vývoj teorie obvodů).
 10. Vývoj elektrických měřících přístrojů.
 11. Síla slabých proudů – vývoj sdělovací techniky – telegraf, telefon, vznik sítí, fonograf, bezdrátový přenos informace (T.S.F., Tesla, Popov, Marconi, Murgaš), televize, aj.
 12. Síla silných proudů – stejnosměrný a střídavý proud, elektrické stroje, počátky elektrického osvětlování, boj o elektrifikační zákon).
 13. První mezinárodní elektrotechnický kongres v Paříži.
 14. Světové průmyslové výstavy a elektrotechnika.
 15. Postavení elektrotechniků v evropské společnosti v 19. století – jejich vzájemné vazby, významné zahraniční laboratoře, školy, výzkum.
 16. Elektrifikace Československa (v zemědělství, průmyslu a terciální sféře) a normalizace.
 17. Elektrotechnické školství – jeho vývoj doma i ve světě, jeho struktura.
 18. Elektrotechnické spolky do vzniku Elektrotechnického svazu československého (ESČ).
 19. ESČ – jeho zrod, vývoj, uplatnění, vliv a zánik. Pokračovatelé ESČ po roce 1989.
 20. Osobnost Vladimíra Lista a jeho vliv na československý elektrotechnický průmysl.
 21. Významní českoslovenští elektrotechnici.
 22. Mezinárodní elektrotechnická spolupráce mezi dvěma světovými válkami, inženýrské instituce a jejich vliv na rozvoj elektrotechnického průmyslu.
 23. Konstituování československého elektrotechnického průmyslu.
 24. Vývoj elektrotechnických firem domácích a zahraničních na území českých zemí a Československa.
 25. Vývoj elektrotechnického průmyslu v Československu po roce 1945.
 26. Postavení odborníků elektrotechniků v české (československé společnosti) v období 1945-1989 (exil a domácí působení, významné osobnosti elektrotechniky).
 27. Počítačový svět, vznik nové vědy: informatika – obecný přehledový vývoj (1945-současnost).
 28. Předchůdci současných počítačů (vývojové typy počitadel, zařízení 40. let 20. století s důrazem na Zuse, Mark, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, Bell Telephone Laboratoriem, IBM…).
 29. Počítačové generace – vysvětlení vývoje a přehledových typů první, druhé, třetí generace počítačů.
 30. Počítačové dorozumívání – algoritmy, programovací jazyky, software) .
 31. Výzmamní odborníci výpočetní techniky – přehled (od B. Pascala, G. W. Leibnize, Ch. Babage až k J. v. Neumannovi, A. M. Turingovi, W. Hewlettovi, D. Pacardovi aj.)
 32. Osobnost Antonína Svobody a Trnkova škola.
 33. Osobní počítače.
 34. Vývoj v Československu v oblasti výpočetní techniky (1945-1989).
 35. Internet a world wide web.

 

Doporučená literatura a periodika ke studiu AOM16HT2

Literatura:

www.mlp.cz, www.nkp.cz, www.techlib.cz

 

Paturi, F.R., Kronika techniky (překlad). Fortuna Print, Praha 1983.

Efmertová, M., Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0

Efmertová, M., K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997, 191 s. ISBN 80-01-01573-4.

Efmertová, M., Osobnosti české elektrotechniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, 164 s., ISBN 80-01-01758-3.

Efmertová, M., Starý, O. (eds)., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická. Historie, současnost, perspektivy. Almanach absolventů fakulty 1918-2001. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9.

Mikeš, J. a Efmertová, M., Elektřina na dlani. MILPO Média, Praha 2008, 111 s.,  ISBN 978-80-87040-08-9.

Mayer, D., Pohledy do minulosti elektrotechniky. Kopp, České Budějovice 1999, 382 s. ISBN 80-7232-092-0.

Neumann, F., Dějiny informatiky. Od abaku k internetu. Academia, Praha 2009. 422 s., ISBN 978-80-200-1730-7.

Zelený, J., Mannová, B., Historie výpočetní techniky. Stručné dějiny oborů. Scientia, Praha 2006, 183 s. ISBN 80-86960-04-8.

Technické památky v Ćechách, na Moravě a ve Slezsku. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-042-X (soubor)

Jílek, F. (ed.), Studie o technice v českých zemích 1800-1918. 1.-4. díl. Národní technické muzeum, Praha 1983-1986.

Smolka, I., Folta, J. (eds.), Studie o technice v českých zemích 1918-2000. Národní technické muzeum, Praha 1995-2000. ISBN 80-7037-041-6 (soubor)

Nový, L., Folta, J., Dějiny přírodních věd v datech. Mladá fronta, Praha 1979.

Jílek, F., Jílková, J., Kuba, J., Světové vynálezy v datech. Mladá fronta, Praha 1977.

Jakubec,I. Efmertová, M., Szobi, P. a Štemberk, J., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. VŠE v Praze. Národohospodářská fakulta. Nakladatelství Oeconomica – Praha, Praha 2008-09. ISBN 978-80-245-1450-5.

Tomeš, J. a kol.: Český biografický slovník 20. století. 1.-3., Praha-Litomyšl 1999

 

Periodika:

Hospodářské dějiny - Economic History

Český časopis historický

Dějiny věd a techniky

Dějiny a současnost

Historický obzor

Živá historie

 

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.