Česky English

Historie vědy a techniky 1 B0B16HT1

Vyučující

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Literatura:

 1. Paturi, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)
 2. Efmertová, M.: K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. ČVUT, Praha 1997.
 3. Efmertová, M.: Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.
 4. Jílek, F., Smolka, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM Praha 1983-1995.
 5. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003.
 6. Věda a technika v datech. Praha 2003.

Aktuality

Datum  Aktualita 
   

Vyučující

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu 

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Během výuky, zejména v semináři (cvičení), bude vyžadována aktivní účast studentek a studentů. Během druhého semináře bude zadána seminární práce, která bude odevdána ve 12. týdnu do školního počítače a vyučující ohodnocena ve 13. týdnu. Spojení aktivní účasti v předmětu a vyhodnocení seminární práce, která bude v průběhu semestru ústně presentována v semináři, dají základ pro udělení klasifikovaného zápočtu (studentky a studenti budou zapsáni k vypsaným termínům v systému KOS) ve 14. týdnu (případně během zkouškového obobí).

Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde uvedeno jinak.

 

Podmínky udělení zápočtu

Maximálně 2 neomluvené neúčasti na semináři a naopak aktivní účast, úspěšná prezentace seminární práce a její odevzdání do školního PC ve 12. týdnu.

 

Hodnocení během semestru

Během semestru bude probíhat diskuse nad průběžnými výsledky seminárních prací, které budou v semináři presentovány.

OKRUHY OTAZEK KE STUDIU PŘEDMĚTU AOB16HT1:

 

Charakterizujte obecně vědeckou disciplínu. Které součásti ji tvoří? Charakterizujte jednotlivé součásti vědecké disciplíny (pro historii, elektrotechniku):

 

Vysvětlete především rozdíl mezi pojmy metodologie a metodika. Co je to historie? Jakou má strukturu a členění?

 

Vysvětlete pojem heuristika. Co je jeho obsahem v historii techniky?

 

V jaké době vznikají technická muzea? Čeho jsou odrazem? Které technické muzeum byste doporučili z vlastní zkušenosti ke zhlédnutí?

 

Vyjmenujte nejdůležitější průmyslové výstavy v českých zemích? V čem byly srovnatelné s průmyslovými výstavami ve světě a proč byly organizovány? Od roku 1867 průmyslové výstavy zachycují i dějiny práce – proč?

 

Jubilejní výstava v Praze v roce1891.

 

Vyjmenujte jednotlivé hominizační typy. V které jejich vývojové fázi nacházíme první technické nástroje? Které to jsou?

 

Charakterizujte činnost lokátorů v době vnitřní kolonizace. Jaké technické přístroje ke své činnost používali?

 

Charakterizujte možnosti středověké a renesanční techniky.

 

Jak byla členěna plužina v českých zemích? Jaké typy vesnic po rozměření vznikly? Jak byly vybírány daně z půdy? Vysvětlete vývojově na základě soupisů půdy?

 

Která oradla se užívala na území českých zemí? Uveďte případně i jména jejich konstruktérů.

 

Z následujících osobností vyberte jména těch zlepšovatelů, kteří se podíleli na stavbě strojů, které se staly předchůdci Wattova parního stroje. U každého zvoleného jména též uveďte pojmenování stroje:

 • Heron z Alexandrie
 • Johann Karl Höll
 • Matěj Höll
 • M. Boulton
 • Richard Arkwright
 • Josef Božek
 • Ivan I. Polzunov
 • Thomas Newcomen
 • Denis Papin
 • Georgius Agricola
 • František Josef Gerstner
 • Hugo Salm

 

Popište rozdíl mezi jednočinným a dvojčinným parním strojem. Kdo toto zlepšení zrealizoval? Kde (v jakých odvětvích) byly dvojčinné parní stroje používány?

 

Vysvětlete rozdíl mezi rozptýlenou a centralizovanou manufakturou. Uveďte příklad pro oba typy v rámci českých zemí.

 

Která instituce od roku 1833 se podílela na trasování železnic a silnic (včetně městského prostředí) na českém území? Uveďte její jméno a významné osobnosti s ní spojené.

 

Kdo propagoval stavby železničních tratí s parním pohonem v českých zemích a proč? Jaké bylo jejich trasování?

 

Stavby telegrafní sítě v souvislosti s výstavbou železnic na území českých zemí.

 

Vývoj sdělovací, telefonní techniky pro českou společnost.

 

Charakterizujte industrializační vývoj v Evropě (i na příkladu českých zemích).

 

Uveďte modely technického školství ve světě (na příkladu Francie, Německa a Velké Británie).

 

Jak byla organizována vědecká činnost na území českých zemí? Zachyťte vývojově.

 

Jaké významné stavby jsou spojeny s urbanizačním rozvojem českých měst (uveďte na příkladu Prahy či jiného města).

 

Které strojírenské podniky vznikaly na území českých zemí od 20. let 19. století. Vyjmenujte ty nejdůležitější.

 

Vyjmenujte a charakterizujte elektrotechnické firmy, které působily v českých zemích a v Československu.

 

Charakterizujte osobnost Nikoly Tesly a význam jeho vědecké práce. Uveďte jméno českého elektrotechnika, se kterým pobýval v Edisonově firmě?

 

Jak napomohl Vladimír List elektrifikaci Československa? Popište elektrotechnickou standardizaci.

 

Charakterizujte elektrifikační soustavy v Evropě. Systémy CIGRE, UNIPEDE.

 

Charakterizujte technický vývoj po roce 1945. Uveďte vývoj kybernetiky jako vědeckého oboru. Popište vývoj počítačové a výpočetní techniky v Československu.

 

Antonín Svoboda a SAPO a JSMEP. Emigrace vědeckých pracovníků a techniků z Československa.

 

Vývoj jaderné techniky v Československu.

 

Doporučené studium:

Základní literatura:

 • Hlavačka, M. a kol. České země v 19. století: proměny společnosti v moderní době. Historický ústav, Praha 2014.
 • Efmertová, M. – Savický, N. České země 1848–1918. LIBRI, Praha 2009.
 • Efmertová, M. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.
 • Neumann, F. Dějiny informatiky. Academia, Praha 2009.
 • Wiener, N. Kybernetika a společnost. NČSAV, Praha 1963.
 • Wiener, N. Kybernetika aneb řízení a sdělování v organismech a strojích. NČSAV, Praha 1960.
 • Jakubec, I. – Efmertová, M. – Szobi, P. – Štemberk, J. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848–1992. VŠE v Praze. Nakladatelství Oeconomica – Praha, Praha 2008. Jindra, Z. –Jakubec, I. et all. Hospodářský vývoj českých zemí od poloviny 19. století do konce monarchie. Karolinum, Praha 2015.
 • Geršlová, J. – Sekanina, M. Lexikon našich hospodářských dějin: 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. LIBRI, Praha 2003.

Doplňková literatura:

 • Geršlová, J. Dějiny moderního podnikání. Professional Publishing, Praha 2012.
 • Jakubec, I. Transfer inovací: patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014.
 • Průcha, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa. Praha 2004.
 • Myška, M. (ed.), Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu. Ostrava 1994.
 • Geršlová, J. Co se skrývá za značkou?: historická encyklopedie podnikatelů. Professional Publishing, Praha 2011.
 • Tondl, L. Člověk ve světě techniky: nové problémy filozofie techniky. Bor, Liberec 2009.
 • Janata, M. Nesamozřejmost vědy a techniky – Průvodce historickým fondem Národní technické knihovny v Praze jako pokus o dílčí syntézu. Malvern, Praha 2013.
 • Kladiwa, P. – Zářický, A. (eds.). Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2009.
 • Kubů, E. – Šouša, J. (eds.). Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Dokořán, Praha 2008.
 • Knob, S. – Zářický, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1, Energetika, zemědělství a průmysl. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2009.
 • Brňovják, J. – Zářický, A. (eds.). Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem: šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2008.

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.