Česky English

Hospodářské dějiny 19. a20. století A0B16HSD

Předmět zkoumá industrializační a urbanizační témata a každodenní události dějin. Na pozadí politického vývoje jsou sledovány a rozebírány hospodářsko-sociální otázky české společnosti a vliv nových technologií na běžný život člověka (plynofikace, elektrifikace aj.). Metodicky předmět vychází z hledání příčin a souvislostí současného dění v minulosti.

Základní literatura:

 • Hlavačka, M. a kol. České země v 19. století: proměny společnosti v moderní době. Historický ústav, Praha 2014.
 • Efmertová, M. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.
 • Bennington, S. et al. Velké vynálezy pro každý den: vše o významných vědeckých objevech, které formovaly současný svět. Praha 2007.
 • McNeil, I. An Encyclopedia of the History of Technology. Routledge, London 1990.
 • Williams, T.I. (ed.) A history of Technology. 7 vols., Clarendon Press, Oxford 1978.
 • Paturi, F.R. Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988).
 • Jacomy, B. Une historie des techniques. Seuil, Paris 1990.
 • König, W. (ed). Propyläen Technikgeschichte. 5 vol. Propyläen Verlag, Berlin 1990–1992.
 • Paulinyi, A. Průmyslová revoluce. Praha 2002.
 • Purš, J., Průmyslová revoluce v českých zemích. SNTL, Praha 1960.
 • Jílek, F. (ed). Studie o technice v českých zemích 1800-1945. NTM, Praha 1983–1995.

Doplňková literatura:

 • Horská, P. – Maur, E. – Musil, J. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Praha –Litomyšl 2002.
 • Rozpravy Národního technického muzea (k jednotlivým technickým oborům: Studie z dějin…, Z dějin…), vydané díly, Praha 1968–2011.
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. LIBRI, Praha 2001.

 

Aktuality

Datum  Aktualita 
   

AOB16HSD

Vyučující: Marcela Efmertová

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Na přednáškách a zejména na seminářích (cvičeních) bude očekávána aktivní účast studentek a studentů. Během druhého semináře bude zadána seminární práce, která bude odevdána do školního PC ve 12. týdnu semestru a předtím budou během jednotlivých seminářů presentovány dílčí výsledky. Vyučující ohodnotí odevzdané práce do 13. týdne. Spojení aktivní účasti na předmětu AOB16HSD, presentace dílčích výsledků a výsledná seminární práce dají základ k celkovému hodnocení studentek a studentů ve 14. týdnu v klasifikovaném zápočtu (studentky a studenti budou zapsáni k AOB16HSD v systému KOS) nebo během zkouškového období.

Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde uvedeno jinak.

 

Podmínky udělení zápočtu

Maximálně dvě neomluvené neúčasti na semináři a naopak včasné odezdání seminární práce a aktivní účast na přednáškách a zejména seminářích (cvičeních).

 

Hodnocení během semestru

V průběhu semestru budou presentovány a diskutovány v semináři průběžné (dílčí) výsledky seminární práce.

OKRUHY OTÁZEK KE STUDIU PŘEDMĚTU AOB16HSD:

 

Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin

Co je to historie? Vědecká disciplína historie – předmět studia, metodologie, metodika, vědecká komunikace, vědecká institucionalizace, historiografie. Význam hospodářských a sociálních dějin, jejich metodologie a metodika, struktura a doporučená literatura (archivy, knihovny, periodika aj.).

 

Kontrolní otázka: Jak napomáhá sociální a hospodářská historie historické charakteristice 19. a 20. století?

 

Další literatura: www.nkp.cz, www.techlib.cz podle klíčových slov k tématu.

 

Industrializace českých zemí

Vliv protoindustrializace a industrializace na ekonomický vývoj českých zemí především během dlouhého 19. století. Liberalizace, rozvoj podnikání v oblasti zemědělství a potravinářství, pozemních a vodních staveb a tzv. nových oborů jako strojnictví, chemie, elektrotechnika aj.

 

Kontrolní otázka: Jaký vliv měl politický vývoj po roce 1848 na liberalizaci podnikání v českých zemích a které obory se začaly nově vyvíjet?

 

Další literatura: Jílek, F. (ed). Studie o technice v českých zemích 1800-1918. NTM, Praha 1986.

 

Rudolfova štola

 

Stavba Rudolfovy štoly, její význam pro ekonomický vývoj českých zemí, její kulturní a technický vliv na společnost českých zemí.

 

Kontrolní otázka: Charakteristika stavby Rudolfovy štoly, její dobový význam z technického hlediska.

 

Další literatura: Všetečka, J., Efmertová, M. Rudolfova štola a její doba. AV centrum ČVUT, Praha 1998 (film) – viz webový archiv České televize.

 

Vodní díla a vodárenské stavby Prahy a vodní doprava

 

Vývoj gravitačních vodovodů na území Prahy, stavba vodovodní sítě kašen a fontán, vodovodního potrubí a vodáren. Vodovodní přivaděč z Káraného a z Želivky (Jesenice). Podolská vodárna. Hygienický a ekonomický dopad vodovodních sítí českých měst na život společnosti v českých zemích.

 

Kontrolní otázka: Jaký byl hygienický a ekonomický dopad stavby vodovodní sítě na život v českých městech v 19. a 20. století?

 

Další literatura: Vojíř, V. Podzemní Praha. Praha 2007. Hubert, M. Dějiny plavby v Čechách I. a II. díl. Děčín 2007. Košťál, M. Z dějin vltavsko-labské plavby. Děčín 1969.

 www.nkp.cz, www.techlib.cz (publikace Václava Jáska), www.pvk.cz/muzeum vodárenství, www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti/mesta/praha/prazske-kasny/, www.prazskekasny.net

 

Pražský kanalizační systém

 

Stavba moderní kanalizační sítě v Praze na přelomu 19. a 20. století. Její vliv na ekonomiku českých zemí. Technická charakteristika jednotlivých stok. Čistička odpadních vod, pražská schybka na Staroměstském náměstí. Hlavní a vedlejší stoky. Čištění města.

 

Kontrolní otázka: Jaký byl hygienický a ekonomický dopad stavby kanalizační sítě na život v českých městech v 19. a 20. století?

 

Další literatura: www.ekotechnickémuzeum.cz

 

Pražský železniční uzel

 

Koněspřežná a parní železnice v českých zemích. Příjezd prvního vlaku do Prahy v srpnu 1845 a bourání hradeb v Praze. Rozvoj železniční sítě v českých zemích a její hospodářský význam. Pražská nádraží a železniční síť. Elektrifikace železnic.

 

Kontrolní otázka: Popište rozvoj železniční sítě v Praze a v českých zemích (v Československu) a její ekonomický význam.

 

Další literatura: Hlavačka, Milan. Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. 1. vyd. Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1990. 180 s. ISBN 80-200-0221-9.

 

Pokorný, Jiří. Den D na dražínu pražském. In Moos, P., Macura, V. Mošťák, P. Osudový vlak. 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy na Masarykovo nádraží. Praha : Nakladateství a vydavatelství NN (III), 1995. s. 13-18. ISBN 80-900962-0-4.

 

Binko, Marek. Schéma vývoje železničního uzlu Praha. Praha 2007. 91 s.

 

Wohlmuth, Jiří. 10 let železničních koridorů v Čechách. 1. vyd. SAXI, Praha 2003. 136 s.

 

Atterbury, Paul. Železnicí po celém světě: Úvod do světa železnic. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 1995. 224 s. ISBN 80-7176-102-8.

 

Adamovský, Jiří, et al. Století elektrických drah. 1. vyd.: Nakladatelství dopravy a turistiky - Nadatur, Praha 2003. 120 s. ISBN 80-7270-019-7.

 

Pražská silniční síť a městská hromadná doprava v Praze

 

Struktura silniční sítě v českých zemích vycházející ze zemských stezek. Rozvoj silniční sítě a její struktura. Počátky městské hromadné dopravy – koněspřežná tramvaj, parní a elektrická tramvaj. Vývoj dopravních systému v českých městech.

 

Kontrolní otázka: Charakterizujte, kdy v Praze začala stavba elektrické tramvaje.

 

Další literatura: Poche, Emanule. Prahou krok za krokem. Praha 1986. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. LIBRI, Praha 2001-08. www.pid.cz

 

Letecká doprava a pražská letiště

 

Vývoj letecké dopravy v českých zemích (J. Kašpar. E. Čihák aj.), porovnání se světovým (francouzským) vývojem. Vznik leteckých klubů, zapojení žen (B. Laglerová). Ekonomický dopad na rozvoj dovozu a vývozu zboží prostřednictvím letecké obchodní sítě. Stavba letišť v českých zemích a Československu (Kbely, Ruzyně, Otrokovice, Kunovice aj.).

 

Kontrolní otázka: Popište vývoj leteckého průmyslu v českých zemích a v Československu.

 

Další literatura: Jílek, F. (ed). Studie o technice v českých zemích 1800-1918-1945. NTM, Praha 1986-1992. www.csa.cz/historie/prazskeletiste

 

Pražská asanace

 

Rozvoj industrializace v českých zemí změnila provinční charakter českých měst hospodářským rozvojem a vývojem podnikatelských aktivit. Po bourání hradeb na jejich místě vznikala nová městská zástavba a tovární budovy. Asanace byla dána zákonem v roce 1893, směřovala k zlepšení hygienických podmínek života a ke stavbě širokých ulic (vliv hausmannovské Paříže), rozvoji dopravy v Praze a ke stavbě nového vodovodního a kanalizačního systému.

 

Kontrolní otázka: Napomohla asanace nové urbanizaci a rozvoji ekonomiky a podnikání v Praze a jakým způsobem?

 

Další literatura: Hrůza, J. a kol. Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. In Acta Musei Pragensis 93. Muzeum hl.m.Prahy, Praha 1993. ISBN 80-85394-01-04.

 

Benešová, M., Pošva R. Pražské ghetto-asanace. AFB, Praha 1993.

 

Flegel, E. Nový asanační zákon. In Věstník hl.m.Prahy. Roč. 45, 1938, č. 2.

 

Voňavková, H. Zmizelá Praha III. Židovské město pražské. Praha 1947.

 

Kniha o Praze. Praha 1960.

 

Jubilejní výstava 1891 a technický rozvoj

 

Podmínky vzniku Jubilejní výstavy. Vliv Františka Křižíka a SIA na vznik výstavy. Architektura výstaviště v Praze. Jednotlivé pavilony – reprezentace české průmyslové a řemeslnné výroby v českých zemích. Ekonomické a politické souvislosti výstavy. Technické a výrobní novinky výstavy.

 

Kontrolní otázka: Vysvětlete ekonomický a politický význam Jubilejní výstavy v Praze v roce 1891. Popište technické novinky na výstavě presentované.

 

Další literatura: Hlavačka, M. Jubilejní výstava 1891. Praha 1991. Dobové tisky k Jubilejní výstavě – viz studovna Pragensií – www.mlp.cz, www.nkp.cz

 

Plynárenství v Praze

 

Vývoj plynofikace českých zemí od roku 1847 – osvětlení měst, užití v domácnostech, v průmyslové výrobě. Ekonomický dopad plynofikace českých zemí. Střet plynárenské a elektrotechnické lobby na přelomu 19: a 20. století.

 

Kontrolní otázka: Přispěl svítiplyn k ekonomickému rozvoji českých zemí a jakým způsobem?

 

Další literatura: www.plynarenskemuzeum.cz

 

Industriální architektura

 

Specifika industriálních staveb – vznik průmyslových výroben a továren v českých zemích  v Československu. Industriální stavby v současnosti. Otázky browfields (Pacoldova vápenka, Palác Edison, Librovy výrobny v Kolbence, MVE Štvanice, Elektrárna Holešovice aj.) v současnosti. 

 

Kontrolní otázka: Proč se současná společnost stará o staré industriální stavby a jakým způsobem?

 

Další literatura: Švihálek, M. Za svědky minulosti. Olympia, Praha 1988. Beran, L., Valchařová, V. (ed.). Pražský industriál – technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Průvodce. ČVUT v Praze, Praha 2007. ISBN 80-01-03586-7. http://vcpd.cvut.cz

 

Svět elektřiny a elektrifikace

 

Elektrotechnické vzdělávání (inženýrské vzdělávání v českých zemích), technické a elektrotechnické spolky, uplatnění českých elektrotechniků v zahraničí (např. Křižík na 1. mezinárodním elektrotechnickém kongresu v Paříži v roce 1881). Elektrifikační československý zákon z roku 1919 a elektrotechnické podnikání (Křižík, Sousedík, Kolben, Bartelmus-Donát, bratři Knotkové aj.) – ekonomický přínos nového průmyslového boru. Rozvoj oboru nevýkonové i sdělovací elektrotechnice.

 

Kontrolní otázka: Proč se elektrotechnika stala nejprogresivnějším technickým oborem první Československé republiky?  

 

Další literatura: Efmertová, M., Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999. ISBN 80-85983-99-0

 

Efmertová, M., K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01573-4.

 

Efmertová, M., Osobnosti české elektrotechniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, 164 s., ISBN 80-01-01758-3.

 

Efmertová, M., Starý, O. (eds)., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická. Historie, současnost, perspektivy. Almanach absolventů fakulty 1918-2001. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9.

 

Mikeš, J. a Efmertová, M., Elektřina na dlani. MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.  

 

Technické novinky a jejich uplatnění v běžném životě člověka

 

Moderní technické výrobky a jejich uplatnění v každodenním životě člověka v 19. a 20. století. Technické přístroje v domácnosti.

 

Kontrolní otázka: Jak se nové technické přístroje uplatnily ke zlepšení života člověka v 19. a 20. století?

 

Další literatura: www.nkp.cz, www.mlp.cz, www.techlib.cz (on-line tematické vyhledávače)

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.