Česky English

Individuální projekt A1B16IND

Náplní předmětu je samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu má zpravidla pokračování v navazující bakalářské práci. 

Pokyny pro zadávání závěrečných prací naleznete zde

 

Studenti si mohou vybírat  témara z volných témat v KOSu, nebo si dohodnout téma s učitelem z katedry, z externích zdrojů, nebo si mohou navrhnout vlastní téma.

Vlastní nebo externí návrhy posílejte k posouzení obsahu a souladu s oborem na adresu vasicek@fel.cvut.cz.

Schválená témata budou studenti nejprve řešit v předmětu "individuální projekt", v dalším semestru se předpokládá zadání tématu jako závěrečné práce.

Přehled témat, obhajovaných na katedře v červnu 2018 je uveden v sekci státní závěrečné zkoušky. Obhájené práce jsou zveřejněny na adrese https://dspace.cvut.cz/

 

Pokud si chcete zarezervovat téma, spojte se nejprve s vedoucím tématu (případně si dohodněte vedoucího pro vlastní téma).

Vedoucím učitelem předmětu B1B16IND je Ing. Miroslav Vítek, CSc. a Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Jak by měl vypadat projekt naleznete v sekci cvičení po přihlášení.

Dva výtisky projektů se odevzdávají na sekretariát katedry v úředních hodinách paní Mrkvičkové.

 

Seznam témat pro zimní semestr 2016 naleznete v sekci studenti - závěrečné práce.

AktualityAbsolutní konec termínu výběru tématu projektu je konec druhého týdne semestru! 

Soubor se zadávacími listy v pdf z loňského roku je v sekci Cvičení po přihlášení.

Důležité termíny:

Úvodní seminář - 1. a 2. týden semestru dle rozvrhu v místnosti T2:E1-7.

Začátky v 16:15 a také popřípadě v 18:00

Kontrolní dny jsou v zimním semestru 23.11. nebo 30.11. 2017, místnost opět T2:E1-7 (stačí navšívit jen jeden kontrolní seminář).

Odevzdání projektu ve čtvrtek před zápočtovým týdnem 4.1.2018

Prezentace projektů bude v úterý 23.1.2018 od 8:30, v konzultační místnosti JP:B5-534 (5.patro v nové budově ČVUT) dle programu

ke stažení v sekci cvičení (zatím pro info z minule). Přijďte alespoň půl hodiny před vaší prezentací (kromě prvních dopoledne či odpoledne).
 

 

Náhradní termín prezentace projektu bude pravděpodobně ve čtvrtek poslední týden zkouškového období v únoru, 15.2.2018 od 10:00

opět v  konzultační místnosti JP:B5-534.

 

Studenti si zapisují předmět Bakalářská práce A0BxxBAP s kódem vedoucího práce, v případě externího vedoucího práce mimo FEL s kódem A0B16BAP. Zadání práce schvaluje na návrh vedoucího naše katedra, která je garantem studijního oboru a organizuje také státní závěrečné zkoušky.  (J.Vašíček)

 

Postup studentů při výběru tématu

  • Student si může vybrat z nabízených témat vyvěšených na webových stránkách K 13116 v sekci studenti - závěrečné práce, nebo si přinést vlastní námět na téma, které projedná s vyučujícím a doporučeným vedoucím projektu. Zadání obsahuje název práce a tři až pět kontrolovatelných bodů osnovy práce.
  • Předpokládá se, že vybraná témata semestrálních projektů pak budou studenti dále rozpracovávat v rámci svých následných bakalářských prací. Na jedno projektové téma se mohou přihlásit max. 2 studenti.
  • Studenti musí prokonzultovat vybrané téma se zadavatelem tématu, potom budou průběžně konzultovat výsledky práce na projektech po věcné stránce s určenými vedoucími projektů. Na začátku projektu obdrží informace o požadavcích na formální stránku práce (rozsah, prezentace na konci semestru apod.) od vedoucího semináře, který probíhá v prvních dvou týdnech semestru v místnosti dle rozvrhu.

Téma je třeba si vybrat co nejdříve, nejpozději však do konce 1. týdne semestru. Po tomto termínu bude téma přihlášenému studentovi přiděleno direktivně.

Kontrolní dny koncem listopadu (v letním semestru koncem dubna)

Na přelomu listopadu a prosince proběhne v místnosti a čase dle rozvrhu kontrolní cvičení, kde učitelé semináře zkontrolují stav rozpracovanosti projektů u jednotlivých studentů. Studenti přijdou na jeden z dvou možných termínů (rozdělí se přibližně na dvě poloviny z časových důvodů) a ukáží projekt na flash, na svém notebooku či na papíře jednomu ze dvou učitelů pro kontrolu. Očekává se alespoň polovina textu zprávy.

 

Zakončení předmětu

  • Výstupem řešení projektu je zpracovaná zpráva (cca 15-20 stran) obsahující první dva až čtyři body zadání (něco si lze nechat až do bakalářské práce) a 5 minutová prezentace projektu.
  • Písemná zpráva z projektu se odevzdává dle termínu uvedeném na zadání do konce zimního semestru. Termín prezentace bývá zpravidla v prvním či druhém týdnu zkouškového období. Programy prezentací jsou vyvěšeny na webu katedry a případně i ve skříňce před katedrou.
  • Náhradní termín prezentace bude v předposledním týdnu zkouškového období.

Prezentace probíhá před komisí tvořenou nejméně dvěma učiteli s tím, že jeden z učitelů je učitel semináře, který po té zapíše zápočet z předmětu a doporučí další postup při zpracovávání bakalářské práce (zde si ještě lze si vybrat jiné téma, než které bylo předmětem projektu).