Česky English

Informační systémy A7B16INS

Informace, způsob uložení a zpracování s ohledem typ informace. Technologie informačních systémů a jejich použití v závislosti na oblasti nasazení. Podnikové procesy a nasazení informačního systému formou projektu. Implementace a implementační metodologie, implementační a poimplementační fáze nasazení informačního systému. Právní otázky implementace informačního systému a specifika spojená s implementací ve státní správě. Ukázka informačních systémů dle oblasti nasazení a velikosti zákazníka.

UPOZORNĚNÍ: aktuální informace o předmětu jsou dále udržovány již jen na fakultním serveru MOODLE. Informace na těchto stránkách již nebudou dále aktualizovány a doplňovány.

Literatura:

 1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008
 2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010
 3. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007
 4. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012
 5. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012
 6. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009
 7. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích – teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009
 8. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009
 9. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010
 10. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012
 11. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999
 12. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005
 13. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005
 14. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012
 15. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002
 16. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005
 17. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007
 18. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008
 19. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006
 20. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007
 21. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.
 22. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009
 23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011
 24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011
 25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Doporučené odkazy:

Aktuality

UPOZORNĚNÍ: aktuální informace o předmětu jsou dále udržovány již jen na fakultním serveru MOODLE. Informace na těchto stránkách již nebudou dále aktualizovány a doplňovány.

 

Odkazy na stránky s nástroji pro myšlenkové mapy 

Vybrané Open Source nástroje pro plánování a řízení projektů

Vybrané volné nástroje pro podporu týmové spolupráce a řízení projektů

    
Doporučené nástroje pro kolaborativní práci s informacemi

 • Blogy
 • Wiki stránky
 • online office: Google, Microsoft, Zoho, ThinkFree

Odkazy na stránky s informacemi o Belbinových testech

Poznámka: Obsah stránek a publikované testy obsahují již překonané verze testů a jejich použití je určeno jen pro vlastní potřebu a rozvoj. Jakékoliv hromadné využívání těchto testů je porušením autorského zákona!!!

UPOZORNĚNÍ: aktuální informace o předmětu, včetně pravidel, jsou dále udržovány již jen na fakultním serveru MOODLE. Informace na těchto stránkách již nebudou dále aktualizovány a doplňovány.