Česky English

Makro a Mikroekonomika B0B16MME

Úvod ke studiu předmětu

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní ekonomické pojmy a jejich praktické aplikace. Důraz se klade na pochopení principu ekonomického myšlení. Ve výkladu se vymezují základní ekonomické kategorie, analýza fungování trhu, vysvětlení chování racionálně rozhodujícího se spotřebitele a chování výrobce s cílem maximalizace zisku, jak na trhu dokonalé konkurence, tak na monopolním trhu. Studenti se dále seznamují s tvorbou a užitím HDP, měřením cenové hladiny a úlohou centrální banky. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích mikro i makrosféry a řešení konkrétních úloh.

Povinná literatura:

  • Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8
  • Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl II. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9
  • Fialová H. – Ambrožová A. – Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
  • Fialová H. – Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN 978-80-903804-6-2
  • Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Doporučená literatura:

  • Holman R., EKONOMIE, C.H.Beck, Praha 2006
  • Frank R.H., Bernanke B.S., EKONOMIE, GRADA Publishing, Praha 2003

Aktuality

Vyučující

Doc. Ing. Helena Fialová,CSc.

Cvičící

  • Ing. Alena Ambrožová, Ph.D. (konzultační hodiny: dle dohody emailem)

 

Témata přednášek s odkazy na zdroje

1.  

Význam ekonomie. Základní pojmy.

Ekonomické chování I (kap. 1, 2)

2.  

Trh. Poptávka a nabídka.

Ekonomické chování I (kap. 3.1, 3.2, 3.3), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 3)

3.  

Elasticita. Chování spotřebitele.

Ekonomické chování I (kap. 3.4, 5, 6, 7), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 4, 5)

4.  

Chování výrobce. Náklady a příjem.

Ekonomické chování I (kap. 8, 9.1, 9.2), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 6.1, 6.2)

5.  

Chování výrobce. Maximalizace zisku.

Ekonomické chování I (kap. 4.1, 9.3), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 6.3)

6.  

Selhání trhu. Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.

Ekonomické chování I (kap. 4.2, 4.3, 4.4, 10), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 6.4)

7.  

Základy makroekonomiky. Vládní hospodářská politika. Základní teoretické koncepce.

Ekonomické chování II (kap. 1,2)

8.  

Hrubý domácí produkt - definice a tvorba.

Ekonomické chování II (kap. 3), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 7.1)

9.  

Hrubý domácí produkt - užití.

Ekonomické chování II (kap. 4), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 7.2, 7.3)

10.  

Peníze. Inflace. Banky. Monetární politika.

Ekonomické chování II (kap. 6, 7, 8, 13), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 8)

11.  

Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

Ekonomické chování II (kap. 5, 10), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 9)

12.  

Fiskální politika. Státní rozpočet. Veřejný dluh.

Ekonomické chování II (kap. 9, 12)

13.  

Zahraničně obchodní politika. ČR a Evropská unie. Euro.

Ekonomické chování I (kap. 2.4, 3.5), Ekonomické chování II (kap.14), Čísla a čáry v ekonomii (kap. 10)

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Pět testů v průběhu semestru , za každý z testů možno získat až 11 bodů. Testy budou vždy předem ohlášeny. Při psaní všech testů můžete používat vlastní rukou psané poznámky na jednom archu papíru formátu A4 a Ekonomický výkladový slovník s manuálem a kalkulačku. Záznamová a komunikační zařízení nejsou povolena.

Podmínky udělení zápočtu

15 bodů ze cvičení v semestru

Hodnocení během semestru

Uvedené testy (max. 55 bodů), aktivita na cvičeních, malé nehlášené testy (5 bodů) - celkem max. 60 bodů

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

40 %

Zkouška

Písemný test. Je možné za něj získat 40 bodů. Zkouškový test se píše ve vypsaných termínech a obsahuje 20 otázek (20 bodů) a dva příklady (20 bodů). Trvá 60 min. Nutno dosáhnout alespoň osmi bodů z testových otázek a čtyř bodů z příkladů! Body ze zkouškového testu se přičtou k bodům ze cvičení a výslednému počtu bodů bude odpovídat známka. Celkem je možné získat až 100 bodů.

Počet bodů 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 méně než 50
ECTS A B C D E F
Známka výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně


Prerekvizity/Korekvizity

-