Česky English

Management a ekonomika výroby energie A1M16MEE

Ekonomika a řízení energetických výroben a výroben průmyslu paliv, energetické bilance a kalkulace nákladů výroby energie - elektřina, pára, horká voda, uhlí, tekutá a plynná paliva, hospodárné rozdělování zatížení mezi energetické výrobny, nákladová analýza.

Literatura:

  1. Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986
  2. Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power generation. Clarendon Press, New York 1980
  3. Koontz, H. - Weihrich, H. : Management. McGraw-Hill (10. Vydání 1993). Cesky preklad . Nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1993.
  4. Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995.
  5. Habřinský J., Beneš M.: Management a ekonomika výroby energie, A plus, 2008.

Aktuality

Termíny zkoušek

 

   
 2016  
   

Vyučující

Ing. Martin Beneš Ph.D.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

2 testy v průběhu semestru (5-7, 10-12 týden)

Je dovoleno používat jeden list A4 s vlastnoručními poznámkami a kalkulačku, která nekomunikuje s ostatními přístroji a nelze ji připojit k počítačové síti.

Podmínky udělení zápočtu

Odevzdání dvou domácích prací v určeném termínu, úspěšné absolvování 2 testů, účast na dvou třetinách cvičení.

Hodnocení během semestru

Domácí práce, testy A až F, aktivita na cvičeních.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

50 %

Zkouška

Příklady – písemná část, teorie – ústní část

Prerekvizity/Korekvizity

doporučeno 16VEN / -  

Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

 

Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům

1. Specifické znaky výroby elektřiny, definice pojmů

 Habřinský, Beneš – kapitola 1.

2. Organizace palivového hospodářství

 Habřinský, Beneš – kapitola 3.

3. Analýza diagramu zatížení, ekonomické důsledky

 Habřinský, Beneš – kapitola 1. a 2.

4. Technickoekonomické ukazatele výroben energie, výpočet energetické bilance

 Habřinský (3.) – kapitola 3.

5. Přesnost výpočtu bilance a THU

 Habřinský, Beneš – kapitola 4.

6. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren

 Dvorský – kapitola 5.

7. Normování a plánování spotřeby paliv a energie

 Habřinský, Beneš – kapitola 6.

8. - 9. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)

 Habřinský, Beneš – kapitola 7.

10. Rozdělování zatížení mezi energetická zařízení

 Habřinský, Beneš – kapitola 8.

11. Náklady výroby elektřiny, marginální náklady výroben

 Habřinský, Beneš – kapitola 9. a 10.

12. Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

 Dvorský – kapitola 7., Habřinský, Beneš – kapitola 9.

13. Úspora primární energie

 Materiály na přednáškách.

 

Literatura

1. Habřinský J., Beneš M.: Management a ekonomika výroby energie, A plus, 2008.

2. Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

3. Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta  ČVUT, Praha 1986

4. Koontz, H. - Weihrich, H. : Management. McGraw-Hill (10. Vydání 1993). Český překlad. Nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1993.

5. Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.