Česky English

Marketingové strategie A1M16MAS

Tento předmět je určen studentům, kteří absolvovali předmět marketing a mají hlubší zájem o rozšíření svých poznatků formou řešení případových studií. Výuka zahrnuje formou kratších přednášek příležitostné seznámení s novými problémy ve vývoji marketingu, zejména pokud jde o přístup k volbě marketingových strategií. Těžištěm práce je řešení případových studií, zaměřených na marketingový výzkum. strategické plánování, produktovou, cenovou a kondiční, komunikační a distribuční politiku, případně celkovou koncepci marketingového strategického řízení firmy. Studenti pracují v týmech, které si sami vytvoří. Pro předmět je charakteristická široká diskuse a vzájemná výměna názorů na řešení jednotlivých témat.

Literatura

  1. Meffert H. (překlad: Tomek, G. - Vávrová, V.): Marketing management, Praha, Grada Publishing 1996
  2. Kotler, P.: Marketing management, 14. vydání, Praha, Grada Publishing 2013
  3. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Professional Publishing, Praha 2012
  4. Tomek, G. - Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, Praha, Professional Publishing, 2011
  5. Tomek, G. - Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy, C.H.Beck, Praha 2009
  6. Tomek, G. - Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha, Grada Publishing 2001
  7. Tomek, G. - Vávrová, V.: Střety marketingu, Praha, C.H.Beck, 2004

 

Aktuality

Vyučující

 

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

 

Podmínky udělení zápočtu

 

Hodnocení během semestru

 

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

 

Zkouška

 

Prerekvizity/Korekvizity

A1M16MAR, A1M16MAV  

Požadavky pro závěrečnou klasifikaci  

Studenti řeší v týmech (cca 3 studenti) různé případové studie během semestru. Odpovědi na jednotlivé otázky uvedené v případové studii jsou průběžně bodově hodnoceny.

Celkové závěrečné hodnocení předmětu je prováděno na základě získaného celkového počtu bodů v týmu. (Vedoucí týmu má možnost upozornit na nedostatečnou týmovou práci některého z členů týmu, což se projeví v jeho individuálním hodnocení.) V případě snahy získat lepší známku, je možno přihlásit se na zkoušku, kde se řeší samostatně případová studie bez možnosti použití literatury.

  Známka % z maxima dosažitelných bodů
A   výborně                     90 - 100
B velmi dobře                     80 - 89
C dobře                     70 - 79
D uspokojivě                     60 - 69
dostatečně                     50 - 59
F nedostatečně                       0 - 49

 

 

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.