Česky English

Marketingový výzkum A7B16MVY

Marketing jako filozofie podnikání a soubor tržně orientovaných funkcí. Poznávací stránka marketingu, marketingový informační systém. Podstata, charakteristiky marketingového výzkumu a jeho význam pro manažerské rozhodování. Proces marketingového výzkumu (příprava, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýza a interpretace). Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede k skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech.  

Doporučená literatura

  1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, Praha: Professional Publishing, 2011
  2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Professional Publishing, Praha 2012
  3. Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, Praha: Economia, 1991
  4. Přibová, M.a kol.: Marketingový výzkum v praxi, Praha: Grada, 1996
  5. Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Praha: Grada, 2003

Aktuality

Vyučující

 

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

 

Podmínky udělení zápočtu

 

Hodnocení během semestru

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Zkouška

 

Prerekvizity/Korekvizity

-/-