Česky English

Operační výzkum A1M16OVY

Předmět je zaměřen na vybrané partie z operačního výzkumu. Např. podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, úvod do teorie grafů, nelineární programování, dynamické programování, simulace - metoda Monte Carlo, síťová analýza (CPM, PERT). 

Doporučená literatura

DUDORKIN J.: Operační výzkum, skriptum ČVUT FEL
HILLIER, LIEBERMAN: Introduction to operations research, McGraw Hill

Odkaz na výsledky z předmětu naleznete v sekci "Cvičení" (po autentizaci)

Aktuality

 Datum
Aktualita 
   

Vyučující

Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

výpočetní test v cca 12. týdnu (bude upřesněno na cvičeních)

Podmínky udělení zápočtu

max. 3 neomluvené neúčasti na cvičení, nebo max. 4 neomluvené neúčasti na cvičení a minimálně 25 bodů ze cvičení (test + semestrální práce)

Hodnocení během semestru

výpočetní test (max. 20 bodů)
nepovinná semestrální práce (max. 20 bodů)

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60%

Zkouška

písemná, výpočetní část (max. 20 bodů), teoretická část (max. 40 bodů), pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat více než 30% bodů jak z teoretické tak i z výpočetní části zkoušky

Prerekvizity/Korekvizity

A1M16OVY (X16OVY) / -  

Podrobnosti

Viz:  Pravidla hodnocení - prezenční studium