Česky English

Optimalizační metody a rozhodování A7B16OMR

Optimalizační modely a jejich použití v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů. Lineární programování včetně celočíselných modelů. Distribuční modely. Úvod do teorie grafů a optimalizace na grafech. Síťová analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Rozhodovací procesy. Vícekriteriální rozhodování a aplikace v praxi.

Doporučená literatura:

  1. DUDORKIN J.: Operační výzkum. Skriptum FEL ČVUT DUDORKIN J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Skriptum FEL ČVUT  
  2. JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002 FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000  

Odkaz na výsledky z předmětu naleznete v sekci "Cvičení" (po autentizaci)

Aktuality

Vyučující

Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

výpočetní test v cca 12. týdnu (bude upřesněno na cvičeních)

Podmínky udělení zápočtu

max. 3 neomluvené neúčasti na cvičení, nebo max. 4 neomluvené neúčasti na cvičení a minimálně 25 bodů ze cvičení (test + semestrální práce)

Hodnocení během semestru

výpočetní test (max. 20 bodů)
nepovinná semestrální práce (max. 20 bodů)

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60%

Zkouška

písemná, výpočetní část (max. 20 bodů), teoretická část (max. 40 bodů), pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat více než 30% bodů jak z teoretické tak i z výpočetní části zkoušky

Prerekvizity/Korekvizity

A1M16OVY (X16OVY) / -  

Podrobnosti

Viz:  Pravidla hodnocení - prezenční studium