Česky English

Podniková logistika A1M16LOG

Předmět podává základní informace o logis­tice, jejím širokém uplatnění a možnostech vyu­žití ke zvýšení efektivnosti struktury a procesů v podmínkách firemní praxe. 

  Literatura:

  1. Bowersox, D.J.-Closs,D.J.-Helferich, O.K.:Logistical Management. McGraw-Hill,1996 
  2. Whinston,A.: The Economics of Electronic Comerce. MacMillan 1997
  3. Pernica,P.: Logistický mnanagement. Radix, Praha 1998
  4. Lambert,D.M. a kol: Logistika, Praha, Computer Press 2000
  5. Kosiur,D.: Elektronická komerce, principy a praxe, Computer Press, Praha 1998
  6. Sculley, A.B.-Woods,W.A.: B2B Internetová tržiště, Grada Publishing, Praha 2001

Aktuality

Datum:  Aktualita
   

Vyučující

Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

 

Časový program přednášek a cvičení

Přednášky v Power Pointu a cvičení v Excelu  jsou dispozici ke stažení v elektronické podobě v terminálových učebnách katedry ekonomiky Z2: B1-233 a Z2:B1-231. Chronologické pořadí elektronicky stažených přednášek nemusí odpovídat chronologickému pořadí přednášek v průběhu semestru.  Součástí přednášek je také promítání profesionálních DVD vztahujících se k praktickým problémům logistiky.

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Velký výpočetní test v 11.-13. týdnu - dopředu ohlášen a termín zpřesněn, psaní náhradního Velkého výpočetní testu pouze na základě závažných a lékařsky podložených důvodů, jeho svévolné nepsání znamená jeho hodnocení stupněm nevyhověl (4), což se bere v úvahu při hodnocení zkoušky. 

Podmínky udělení zápočtu

Aktivní účast na cvičeních, maximálně tři neomluvené absence, samostatné řešení výpočetních úloh na počítači s využitím tabulkového procesoru Excel. 

Hodnocení během semestru

Aktivní účast na cvičeních.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

50 %

Zkouška

písemná a ústní, písemně 4 otázky a ústní diskuse k zadané problematice,klasifikace u zkoušky je aritmetickým průměrem známky z Velkého výpočetního testu a známky ze 4 otázek a ústní diskuse.  

Prerekvizity/Korekvizity

-