Česky English

Právní aspekty podnikání A7B16PAP

Úvod do právní terminologie. Právní úprava podnikání v ČR. Právní úprava podnikání v EU a právní závaznost pro podnikatelské subjekty v ČR. Základní právní předpisy v oblasti podnikání. Úvod do obchodního práva - základní pojmy, obchodně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, družstva a sdružení, veřejnoprávní kontrola. Úvod do občanského práva - základní pojmy, občansko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, analogie zákona i práva, veřejnoprávní kontrola. Úvod do živnostenského práva - základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. Úvod do pracovního práva - základní pojmy, pracovně-právní vztahy, typy smluvních vztahů, veřejnoprávní kontrola. Ochrana hospodářské soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

Další informace

Předmět A7B16PAP ve studijním plánu STM-ECTS je koncipován jako předmět, povinný pouze pro obor manažerská informatika v rozsahu 2+2 z, zk a po jeho absolvování studenti získávají 6 kreditů.

Studenti, kteří v prvním ročníku absolvovali předmět Y16PAP v rozsahu 2+0 si zapíší povinný předmět A7B16PAP. Součástí předmětu je semestrální práce se zadáním podle pokynů vyučujícího. Studenti, kteří absolvovali předmět Y16PAP s hodnocením A, B nebo C nemají za povinnost tuto semestrální práci odevzdávat.

Literatura:

  1. Pelikánová, I.: Obchodní právo I, ASPI
  2. Jakubka, J.: Zákoník práce pro praxi, Anag
  3. Horzinková, E.: Živnostenský zákon pro praxi, Anag
  4. Pomahač, R.: Evropské veřejné právo, ASPI
  5. Janata, F. a kol.: Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU, ASPI
  6. Bařinová, D. ? Vzňáková, I.: Pohledávky vzory smluv a podání, GRADA Publishing, a.s.
  7. Hrozinková, E.: Koncesní systém v živnostenském podnikání, Anag
  8. Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Linde

Aktuality

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

- semestrální test

- prezentace skupinového projektu

Podmínky udělení zápočtu

- 75% účast na cvičeních

- obhájení skupinového projektu

Hodnocení během semestru

- 40% z celkového hodnocení (20% projekt, 20% test)

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení je 60%.

Zkouška

Ústní zkouška.

Prerekvizity/Korekvizity

- / -