Česky English

Prezentační dovednosti A0B16PRS

Studenti se naučí vystupovat před auditoriem, připravit prezentaci a prezentovat. Osvojí si adekvátní komunikační návyky, jak správně vytvořit písemné dokumenty s vytvořením typografických zásad a jak odpovídajícím způsobem citovat a odkazovat. Na vlastní interaktivní prezentaci si ověří získané teoretické znalosti a praktické dovednosti. Cílem kromě prezentačních dovedností je rovněž osvojení si adekvátního komunikačního rámce pro jednotlivé typy prezentací.

Literatura: 

  1. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. 
  2. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha 2007.  
  3. Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing. Příbram 2008. 
  4. Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001.  
  5. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing. Praha 2008. 
  6. Špaček, L.: Nová velká kniha etikety. Mladá Fronta, Praha 2008.  
  7. Bradbury, A.: Sucessful Presentation Skills (3rd edition), Kogan Page, 2006

Aktuality

Dokumenty pro LS 2011

Osnova LS 2011

Formulář pro potvrzení o absolvování náhradní hodiny 

Kritéria hodnocení prezentace

Organizace PRS v LS 2011

Osnova PRS v datech LS 2011

Další informace a materiály lze najít na domovských stránkách katedry jazyků

Prezentace - PhDr. Milena Hrubá

Prezentace - Mgr. Lucie Horáková 

Garant

Doc. Jaroslav Knápek

Vyučující

PhDr. M. Hrubá, Mgr. M. Hrůzová, Ing. D. Lisá, Mgr. B. Šarpatková, Mgr. F. Macholda

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

-

Podmínky udělení zápočtu

aktivní účast, max. 2 omluvené absence (omluva osobně, či e-mailem)

odsouhlasená prezentace

Hodnocení během semestru

-

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Zkouška

-

Prerekvizity/Korekvizity

- / -