Česky English

Projektový management A1M16PMG

 

Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad postupů a technik, umožňující získat znalosti a dovednosti pro přípravu a realizaci podnikatelských projektů. Předmět se zabývá principy, metodami a technikami plánování a řízení realizace jednotlivých projektů i problematikou vytváření vhodného organizačního prostředí. Pozornost je věnována i týmovému managementu projektu.

Literatura:

Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.: Projektový management. Praha: GRADA PUBLISHING. 1996 2. M. D. Rosenau, Jr. : Řízení projektů, Computer press, 2000

Aktuality

 Datum: Aktualita
   

Vyučující

Prof. Ing. Otto Pastor, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

-

Podmínky udělení zápočtu

Nejméně 50% prezence na cvičení, zpracování zadaných případových studií

Hodnocení během semestru

Případové studie 20% z celkového hodnocení

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

80 %

Zkouška

Písemná

Prerekvizity/Korekvizity

-