Česky English

Řízení jakosti B1M16JAK

Kvalita. Etapy vzniku výsledné kvality. Hodnocení kvality. Metrologie a kvalimetrie. Ekonomika kvality. Statistická regulace. Statistická přejímka. Systémy řízení kvality. Řízení kvality dle normy ISO-9001. Certifikace a akreditace.
   
 

Literatura:

  1. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2008, ISBN 978-80-7261-186-7
  2. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2009, ISBN 978-80-7261-210-9
  3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005, ISBN 1-57444-352-6

Aktuality

 Datum: Aktualita
 

 

Vyučující

Ing. Jan Jandera, Ph.D

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Cca 4 malé testy v průběhu semestru.

Podmínky udělení zápočtu

Získání nejméně 20 bodů z dosažitelných 40 bodů za práci v semestru.

Hodnocení během semestru

Body za testy, domácí úkoly (maximum 40 bodů).

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Max. 60 bodů z max. 100 bodů, které lze získat za cvičení + zkoušku.

Zkouška

Převážně písemná - test (klasifikace zkoušky dle součtu bodů ze cvičení + z testu: 100-90 bodů „A (výborně)", 89-80 bodů „B (velmi dobře)“, 79-70 bodů "C (dobře)", 69-60 bodů "C (uspokojivě)", 59-50 bodů "D (dostatečně)", méně než 50 bodů „F (nedostatečně)", doplňkově pohovor nad testem.

Prerekvizity/Korekvizity

- / -