Česky English

Rozvoj energetických systémů A1M16RES

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií.

Dopručená literatura

  1. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.
  2. Trh s plynem: úvod do liberalizované energetiky. Vydání první. Praha: Asociace energetických manažerů, 2015. ISBN 9788026092117.
  3. Státní energetická koncepce ČR z roku 2015, dostupná na http://www.mpo.cz/dokument158012.html
  4. DOLEŽAL, Jaroslav. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5
  5. ČERNOCH, Filip a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6073-9.
  6. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers!. Ljubljana: ACER, 2012. ISBN 978-929-5083-011.

Aktuality

Datum
Aktualita 
   

Přednášky: Jedna přednáška týdně. Základní teze přednášek jsou dostupné na webu katedry, další materiály budou distribuovány studentům, neboť podléhají autorskému ujednání a nelze je zveřejňovat.

Cvičení: Jedno cvičení týdně, slouží k procvičení přednášené látky, příp. k vysvětlení látky nezařazené do přednášek. Na cvičeních studenti získají body, které mají vliv na výslednou známku u zkoušky. Body je možné získat na cvičeních za aktivní přístup k řešení zadaných úloh, úspěšným mini testem a vypracováním individuální semestrální práce na téma, které úzce souvisí s obsahem předmětu. Na 9. cvičení (28. 11. 2016) bude zadán mini test, a to z látky probrané na přednáškách z poznatků získaných při zpracování úloh. Pokud se během semestru vyskytne překážka, která zabrání Vaší účasti ve výuce (např. nemoc, úraz, apod..), je třeba řešit případnou absenci s cvičícím ihned - na konci semestru je pozdě.

Semestrální práce: Semestrální práci je možné vypracovat ve dvojicích. Dvojice a téma si studenti vyberou z předepsaných témat na prvním cvičení. Na druhém (třetím) cvičení předloží studenti téma a návrh osnovy práce písemně cvičícímu. Semestrální práce by měla mít 8 – 10 stránek textu + přílohy. Všechny semestrální práce budou studenty prezentovány na cvičeních ke konci semestru. Hodnocení prezentací semestrálních prací provádí cvičící společně s ostatními studenty na cvičeních. Dvojce studentů s nejlepším hodnocením semestrální práce automaticky získává právo nejít na zkoušku.

Zápočet: Podmínkou pro udělení zápočtu je získání minimálně 20 bodů ze cvičení a vypracování všech příkladů zadaných v průběhu semestru.

Zkouška: Zkouška je písemná. Skládá se z teoretické části a jednoho příkladu. V rámci teoretické části budou ověřeny znalosti z přednášek, zkouškový příklad ověří znalosti ze cvičení.

Hodnocení:    

Zkouška

Cvičení

60 %

40 %

Písemný test

Mini test (9. týden)

Semestrální práce*

Aktivita

max. 60 bodů

max. 15 bodů

max. 20 bodů

max. 5 bod

* Klasifikace studentů bude v tomto případě provedena demokratickým způsobem hlasováním hodnotitelů.

 

 

Klasifikace:    Podle počtu bodů získaných ve cvičeních a závěrečné zkoušky:

 

Počet bodů

91 – 100

81 - 90

71 - 80

61 - 70

51 - 60

0 - 50

Známka

A

B

C

D

E

F

 

Doporučujeme účastnit se přednášek i cvičení, pracovat v průběhu semestru, řádně omlouvat absence a případné problémy řešit s cvičícím bez odkladu. 

 

 

Základní teze přednášek jsou dostupné níže, další materiály budou distribuovány studentům, neboť podléhají autorskému ujednání a nelze je zveřejňovat. V průběhu semestru bude na přednáškách také studentům názorně ukázáno, kde lze získat informace o TDD, regulační energii, vyhodnocení odchylek apod.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Cvičení: Jedno cvičení týdně, na kterém budou zadány příklady pro samostudium, kontrala příkladů průběhžně na cvičení. Na cvičeních studenti získají body, které mají vliv na výslednou známku u zkoušky. Body je možné získat na cvičeních za aktivní přístup k řešení zadaných úloh, mini testem a vypracováním individuální semestrální práce na téma, které úzce souvisí s obsahem předmětu.

Minitest: Na 9. cvičení bude zadán mini test, a to z látky probrané na přednáškách z poznatků získaných při zpracování úloh.

Semestrální práce: Semestrální práci je možné vypracovat ve skupinách po dvou až třech studentech. Téma semestrální práce si studenti zvolí sami, a to s přihlédnutím k obsahu předmětu. Na druhém cvičení předloží studenti téma a návrh osnovy práce písemně cvičícímu. Na třetím cvičení budou témata prací ze strany cvičícího odsouhlaseny, případně bude doporučena změna tématu. Semestrální práce by měla mít 8 – 10 stránek textu  + případně přílohy.

Prezentace semestrálních prací: Všechny semestrální práce budou studenty prezentovány na cvičeních ke konci semestru. Hodnocení písemné části semestrálních prací provádí vyučující společně s jedním externistou z praxe. Hodnocení prezentací semestrálních prací provádí vyučující společně s ostatními studenty.

 

Témata semestrálních prací pro zimní semestr 2016/2017


1. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
(ropné krize v 70. letech, geopolitická situace, jednotný evropský pakt, vnitřní trh ES a energetika)


2. Energetická politika Evropské unie od vzniku EU v roce 1993
(zakotvení energetiky do primárního práva EU – Lisabonská smlouva, vnitřních trh EU, průběh
liberalizace energetických trhu v Evropě, pilíře klimaticko-energetické politiky EU)


3. Energetická unie
(důvody vzniku, současný stav, provázanost na národní politiky členských států, otázka bezpečnosti)


4. Těžba, doprava a užití ropy v celosvětovém měřítku
(těžba, doprava a užití ropy v mezinárodním kontextu, světové zásoby, vývoj cen komodity)


5. Těžba, doprava a užití zemního plynu v celosvětovém měřítku
(těžba, doprava a užití zemního plynu v mezinárodním kontextu, světové zásoby, vývoj cen komodity)


6. Břidlicový plyn
(možnosti těžby, dopravy a užití v mezinárodním kontextu, ložiska břidlicového plynu)


7. Těžba, doprava a užití černého uhlí v celosvětovém měřítku
(těžba, doprava a užití černého uhlí v mezinárodním kontextu, světové zásoby, vývoj cen komodity)


8. Těžba a užití uhlí v ČR, moderní technologie a jejich ekonomické a ekologické aspekty
(specifika těžby a užití uhlí v ČR, územní těžební limity, kvalita uhlí, využití uhlí v parních elektrárnách a
teplárnách)


9. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny v ČR
(druhy měření, typové diagramy dodávek, vyhodnocování odchylek na trhu s elektřinou)


10. Měření a vyhodnocování dodávek plynu v ČR
(druhy měření, typové diagramy dodávek, vyhodnocování odchylek na trhu s plynem)


11. Energetická náročnost tvorby HDP vybraných zemí
(faktory ovlivňující pokles en. náročnosti, mezinárodní porovnání a analýza en. náročnosti v čase)


12. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
(Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje jaderné energetiky v ČR a ve světě)


13. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
(smart meetering, elektromobilita, Carbon Capture and Storage technology)

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.