Česky English

Semestrální projekt A7B16PRO

Náplní předmětu je samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu má zpravidla pokračování v navazující bakalářské práci.  Pokyny pro zadávání závěrečných prací naleznete zde

Seznam témat pro zimní semestr 2016 je dostupný v sekci studenti závěrečné práce.

Pokud si chcete zarezervovat téma, spojte se s vedoucím tématu a potom napište mail na vitekm@fel.cvut.cz 

Vedoucím učitelem předmětu je Ing. Miroslav Vítek, CSc.

Jak by měl vypadat projekt naleznete v sekci cvičení po přihlášení se heslem do KOSu.

Bakalářské práce se zadávají s koncem zimního semestru. Studenti zpravidla v bakalářské práci pokračují s tématem semestrálního projektu.

Také si mohou navrhnout vlastní téma, nebo si vybrat z navržených témat. Vlastní téma je nutno prokonzultovat na katedře, především se dohodnout s budoucím vedoucím práce.

 

 

Dva výtisky projektů odevzdávejte na sekretariát katedry v úředních hodinách paní Mrkvičkové.

AktualityTéma projektu je třeba vybrat do druhého týdne semestru! Soubor se zadáními je v sekci cvičení

po přihlášení se heslem do KOSu

 

Důležité termíny: 

Úvodní seminář - 1. a 2. týden semestru, dle rozvrhu ve čtvrtek od 14:30,  v Z2:B1-230 (231), můžete přijít i v 16:00 nebo 18:00.

Kontrolní dny v letním semestru v dubnu 13.4. nebo !pozor posun o týden! 20.4.  27.4.2017, v zimním semestru koncem listopadu místnost Z2:B1-230 od 14:30. Stačí přijít jen na jeden kontrolní seminář.

Termín odevzdání písemné zprávy ve dvou výtiscích ve středu zápočtového týdnu 24.5.2017 na sekretariát katedry v úředních hodinách paní Mrkvičkové

Termín prezentací bude 8.6.2017 od 10:00 v konzultační místnosti katedry Z2:B1-356.

Vzhledem k malému počtu účastníků není sestavován program. Studenti budou prezentovat dle

abecedního pořadí, každý má k dispozici 5 minut na prezentaci a po ní následuje zhruba pětiminutová

diskuze, čili na každého je cca 10-15 minut.

Náhradní termín prezentace projektu bude ve čtvrtek 29.6.2017 od 10:00

v Z2:B1-231 (rohová místnost v druhém patře Zikova 2).

 

Studenti si zapisují předmět Bakalářská práce A0B16BAP, v případ, že je vedoucí z jiné katedry FEL, s kódem A0BxxBAP této katedry. Zadání práce schvaluje na návrh vedoucího naše katedra, která je garantem studijního oboru a organizuje také státní závěrečné zkoušky.  (J.Vašíček)

Postup studentů při výběru tématu

  • Student si může vybrat z nabízených témat vyvěšených na webových stránkách K 13116 nebo přinést vlastní námět na téma, které projedná s vyučujícím a doporučeným vedoucím projektu. Zadání obsahuje název práce a tři až čtyři body osnovy práce.
  • Předpokládá se, že vybraná témata semestrálních projektů pak budou studenti dále rozpracovávat v rámci svých následných bakalářských prací. Na jedno projektové téma se mohou přihlásit max. 2 studenti.
  • Studenti musí prokonzultovat vybrané téma se zadavatelem tématu, potom budou průběžně konzultovat výsledky práce na projektech po věcné stránce s určenými vedoucími projektů. Na začátku projektu obdrží informace o požadavcích na formální stránku práce (rozsah, prezentace na konci semestru apod.) od vedoucího semináře, který probíhá v prvních dvou týdnech dle rozvrhu

Téma je třeba si vybrat do konce 1. týdne semestru.

Kontrolní dny koncem listopadu (v letním semestru koncem dubna)

Na přelomu listopadu a prosince proběhnou v místnosti 356 a čase dle rozvrhu kontrolní cvičení, kde učitelé semináře zkontrolují stav rozpracovanosti projektů u jednotlivých studentů. Studenti přijdou na jeden z dvou možných termínů (rozdělí se přibližně na dvě poloviny z časových důvodů) a ukáží projekt na flash, na svém notebooku či na papíře jednomu ze dvou učitelů pro kontrolu. Očekává se alespoň polovina textu zprávy.

Zakončení předmětu

  • Výstupem řešení projektu je zpracovaná zpráva (cca 15-20 stran) obsahující první dva až čtyři body zadání (něco si lze nechat až do bakalářské práce) a 5 minutová prezentace projektu.
  •  Písemná zpráva z projektu se odevzdává dle termínu uvedeném na zadání do konce semestru. Termín prezentace bývá zpravidla v prvním či druhém týdnu zkouškového období. Náhradní termín prezentace bývá v předposledním nebo posledním týdnu zkouškového období. Programy prezentací pokud jsou třeba jsou vyvěšeny na webu katedry.

Prezentace probíhá před komisí tvořenou nejméně dvěma učiteli s tím, že jeden z učitelů je učitel semináře. Hodnocení klasifikovaného zápočtu je dáno váženým hodnocením písemné práce od vedoucího a prezentace od členů komise. Váha hodnocení vedoucího je 60%.