Česky English

Teologie A0M16TE1

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickým způsobem probírány základní teologické disciplíny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologických základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křesťanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace. Dvě přednášky jsou věnovány jak velkým světovým náboženstvím, tak novým náboženským proudům a zároveň i sektám a nebezpečným projevům náboženství ve společnosti.

Literatura:

  1. Vladimír Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002

  2. Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004

  3. Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002

  4. Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006

  5. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, KN Kostelní Vydří 2007

  6. Jeruzalémská Bible, Krystal&KN, Kostelní Vydří 2009

  7. Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008

  8. Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál, Praha 2004

  9. Tomáš Halík: Prolínání světů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006

  10. Alois Musil: Ze světa islámu, AKROPOLIS, Praha 2015

Aktuality

Vyučující

P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočet je udělen za aktivní (alespoň 75 %) účast na seminářích a vypracování závěrečné práce na libovolné teologické téma, zvolené studentem. Předmět je zakončen ústní zkouškou z odpřednesené a odcvičené látky.

Hodnocení během semestru

-

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Není

Zkouška

Ústní (součástí zkoušky je i rozprava nad zápočtovou prací)

Prerekvizity/Korekvizity

-/-

Osnovy přednášek:

1.         Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha

2.         Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky

3.         Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie

4.         Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie

5.         Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel

6.         Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)

7.         Světci a Panna Maria v Církvi

8.         Světové církevní dějiny

9.         České církevní dějiny

10.       Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)

11.       Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)

12.       Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života

13.       Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)

14.       Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Osnovy cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, promítání filmů apod. Některé přednášky, resp. semináře, zajišťují odborníci z řad externistů.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.