Česky English

Výroba energie B1M16VEN

Zdroje energie, energetické procesy, obecné energetické zařízení, jeho energetická bilance a charakteristiky. Přehled technologií (klasických i nekonvenčních) výroby energie - elektřina, pára, horká voda, tuhá, tekutá a plynná paliva. Energetické výrobny vč. druhů a jejich hlavních částí, základní provozní charakteristiky a výpočty THU, provozní a technickoekonomické vlastnosti, provoz, řízení. Ekologické důsledky provozu energetických výroben a opatření pro jejich minimalizaci.

Literatura:

  1. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984

  2. Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

  3. Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

  4. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

  5. Ibler Z. a kol.: Technický průvodce energetika , BEN – Technická literatura, 2002.

  6. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech , BEN – Technická literatura, 2003.

  7. Beranovský J.: Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE, EkoWATT, 2000

Aktuality

Datum: Aktualita
    

Vyučující

Ing. Beneš

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Dva testy v průběhu semestru (7, 12 týden pravděpodobně)

Podmínky udělení zápočtu

1. Úspěšné absolvování 2 testů (hodnocení alespoň dostatečně).

Je dovoleno používat jeden list A4 s vlastnoručními poznámkami a kalkulačku, která nekomunikuje s ostatními přístroji a nelze ji připojit k počítačové síti.

2. Odevzdání dvou vyhovujících domácích prací.

3. Předložení sešitu s vypracovanými úlohami.

4. Minimální účast na 8 cvičeních.

Hodnocení během semestru

Domácí práce, testy, aktivita na cvičeních. Klasifikované zápočty se udělují v posledním výukovém týdnu (zápočtový týden).

Prerekvizity/Korekvizity

 

Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

 

Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům

1. Obecné energetické zařízení, úvod do termodynamiky

 Kadrnožka – kapitola 1.

2. Druhy a nositelé energie, základní THU energetických procesů, charakteristiky zdrojů,

 Kadrnožka – kapitola 1.

3. – 4. Paliva tuhá, kapalná a plynná, technickoekonomické vlastnosti

 Ibler Z. – kapitola 3. A 4.

5. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky

 Kadrnožka – kapitola 1.

6. – 7. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance

 Kadrnožka – kapitola 3., Ibler – kapitola 5.

8. Jaderné elektrárny, palivo, charakteristiky

 Ibler – kapitola 7.

9. Elektrárny se spalovacími motory, paroplynové zdroje

 Kadrnožka – kapitola 8., Dvorský – kapitola 5.

10. Energie biomasy, typy přeměn paliva, charakteristiky

 Beranovský – kapitola 6.

11. Využití sluneční energie, fotovoltaické a termální zdroje

 Beranovský – kapitola 4. a 5.

12. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky

 Beranovský – kapitola 7.

13. Likvidace škodlivých exhalací (SO2  a NOx)

 Ibler – kapitola 8.

 

Literatura

1.Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984.

2.Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

3.Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

4.Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

5. Ibler Z. a kol.: Technický průvodce energetika , BEN – Technická literatura, 2002.

6. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech , BEN – Technická literatura, 2003.

7. Beranovský J.: Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE, EkoWATT, 2000

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.