Česky English

Základy podnikání B6B16ZPD

Náplní předmětu je standardní úvod do ekonomiky podniku a podnikání, kde jsou studenti seznámeni se základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vybrané právní formy podnikání, daňový systém, rozvaha, výsledovka, metody kalkulace nákladů, analýzy bodu zvratu, principy úrokového počtu, zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování firmy, kritéria ekonomické efektivnosti apod. Předmět se dále zaměřuje na principy marketingové koncepce firmy a základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce pro potřeby podnikatelského plánu.

 
​Výukové materiály jsou dostupné na fakultním moodle.

Aktuality

Základy podnikání  B6B16ZPD - Pravidla předmětu

Vyučující:

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Ing. Josef Černohous

 

Časový program přednášek a cvičení:

Viz obecná osnova předmětu B6B16ZPD v KOS-u.

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení:

Kontrola stavu (konzultace) k semestrální práci v 10. týdnu. Prezentace semestrální práce ve 13. a 14. týdnu semestru.

 

Podmínky udělení zápočtu:

Alespoň 50 % účast na cvičení, odevzdaná, akceptovaná a prezentovaná semestrální práce. Semestrální práci je možné zpracovat a prezentovat ve dvojici. Za excelentně zpracovanou a prezentovanou semestrální práci lze získat bonifikaci max. 10 bodů, které se započítávají ke zkoušce. Oceněných prací bude max. 20 %.

Zkouška:

Zkouška rozdělena do dvou následujících částí:

  1. Písemná – 4 až 5 příkladů (40 bodů)
  2. Ústní – teoretické otázky (10 bodů)

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat obě její části, přičemž z její písemné části je nutné získat alespoň 20 bodů.

Používání literatury při zkoušce:

Při písemné části zkoušky lze použít vlastnoručně psané poznámky na jednom listu A4. 

 

Hodnocení:   

Bodové hodnocení

50 – 45

44 - 40

39 - 35

34 - 30

29 -25

< 25

Klasifikační stupeň

A

B

C

D

E

F

Slovní hodnocení

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

 

 

Doporučená literatura:

Viz osnova předmětu v KOS-u.

 

Prerekvizity/Korekvizity

-/-

 

Základy podnikání  B6B16ZPD – Požadavky na semestrální práci

Semestrální práce je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu na téma, které si volí sami studenti. Akceptovány však budou pouze témata, u kterých předmět podnikání přímo souvisí s IT, elektrotechnikou, nebo obecně technikou.

 

Minimální požadavky na obsah semestrální práce:          

  • Stručné představení myšlenky projektu
  • Definice cílů podnikatelského záměru
  • Popis produktu (výrobek, služba) a jeho užitku pro zákazníka
  • Analýza trhu (zákazníci, konkurence, vymezení se ke konkurenci)
  • Analýza zdrojů (finance, majetek, lidé)
  • Finanční plán (rozvaha, výsledovka, CF na 3 roky dopředu)
  • Stanovení bodu zvratu/rentability
  • Citlivostní analýza, analýza rizik (optimistická, realistická, pesimistická varianta)
 

 

Osnovy přednášek:

1.   Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán.
2.   Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3.   Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.
4.   Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Základní lineární model, fixní a variabilní náklady, výnosy, definice zisku. Stupeň provozní páky.
5.   Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Přímé a nepřímé náklady, nabídková cena, příspěvek na úhradu.
6.   Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita.
7.   Cena příležitosti, marginální a průměrné veličiny, vybrané ukazatele rentability a produktivity.
8.   Základní kritéria efektivnosti projektů. Rizika a nejistoty v podnikání.
9.   Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.
10.   Základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce. Silné a slabé stránky, SWOT.
11.   Zdroje financování provozu firmy, projektů a inovací. Dlouhodobé financování. Krátkodobé financování.
12.   Systém daní v ČR. Daň z příjmů, spotřební daně, DPH. Veřejné finance.
13.   Informační systémy v manažerské praxi.
14.   Rezerva, konzultace.
Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Osnovy cvičení:

1.   Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Podnikání, typy společností.
2.   Majetková a kapitálová struktura podniku.
3.   Zakladatelský rozpočet firmy. Podnikatelský plán.
4.   Výnosy a náklady, cash flow.
5.   Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6.   Metody kalkulace nákladů.
7.   Základy úrokového počtu a finanční matematiky.
8.   Finanční matematika - příklady
9.   Ekonomická efektivnost projektů, kritéria hodnocení.
10.   Kontrolní test. Průběžná kontrola stavu řešení semestrálních prací.
11.   Krátkodobé a dlouhodobé financování firmy.
12.   Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH.
13.   Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů.
14.   Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů. Udělování zápočtů.
Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.