Česky English

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Kontaktní e-mail: efmertov (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-5144
Místnost: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-544
Funkce: Profesorka
ResearcherID: G-4307-2017
ORCID: 0000-0001-5004-2055

VZDĚLÁNÍ

 • PhDr.: UK FF, Praha, obor Historie (a český jazyk a literatura 1984), (1985)

 • CSc.: Historický ústav AV ČR, Praha, obor Historie techniky (1991)

 • doc.: UK FF, Praha, obor Hospodářské a sociální dějiny (1999)

 • prof.: UK FF, Praha, obor České dějiny (historie techniky) (2005)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1984–1986: odborná pracovnice Archivu NTM

 • 1986–1992: samostatná vědecká pracovnice v Historickém ústavu ČSAV/AV ČR

 • od 1992 působí na ČVUT FEL, na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující humanitních předmětů ve všech etapách studia (Historie techniky I., II., Historie techniky a ekonomiky, Hospodářské a sociální dějiny, Dějiny elektrotechniky)

 • 1992–1999 na pozici odborné asistentky, 1999–2005 na pozici docentky a od roku 2005 na pozici profesorky

 • od 1994 vede humanitní skupinu K 13116, od 2011 je vedoucí Historické laboratoře (elektro)techniky, v roce 2011 získala akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky – garantka a předsedkyně OR

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • české dějiny propojované s evropským a světovým historickým kontextem v 19. a 20. století

 • hospodářské a sociální dějiny v 19. a 20. století

 • historie inženýrského vzdělávání, spolků, profesních institucí, technických elit, průmyslových podniků a jejich vlivu na dobovou společnost v 19. a 20. století

 • historie elektrotechniky

 • historie podnikatelů v elektrotechnickém průmyslu

 • transfer technických znalostí a technického myšlení, vznik technických sítí v průběhu 19. a 20. století

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH INSTITUCÍCH, ODBORNÝCH ORGÁNECH, REDAKČNÍCH RADÁCH

 • Předsedkyně Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR – vědeckého spolku (SHSD ČR), národní afilace celosvětové organizace International Economic History Association (IEHA), od 2012

 • Předsedkyně OR celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky, od 2011

 • Členka Výboru Sdružení historiků – SH ČR, od 2014

 • Členka VDE Ausschuss Geschichte der Elektrotechnik – Technikgeschichte, od 2011

 • Členka Comité de l´EDF Paris, od 2008

 • Členka Oborové rady doktorského studijního oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny ÚHSD FF UK Praha, od 2008

 • Členka komisí pro závěrečné státní zkoušky a státní doktorské zkoušky na FF UK Praha – současná historie a na ČVUT v Praze – historie techniky, od 2007

 • Členka Vědecké rady ČVUT MÚVS, od 2014

 • Členka vědecké rady studentské a doktorské soutěže POSTER, sekce Historie vědy na ČVUT FEL, od 2004

 • Členka Národního komitétu pro historii vědy při AV ČR, od 2003

 • Členka vědecké rady časopisu Hospodářské dějiny-Economic history,

 • Členka vědecké rady časopisu e-Phaïstos (Révue d´histoire des techniques/Journal of the History of Technology),

 • Členka vědecké a redakční rady Annales historique d´électricité et d´énergie,

 • Členka ediční rady Acta Oeconomica Pragensia

 • Členka redakční rady časopisu Pražská technika, od 1999

+ recenzentka odborných časopisů: Hospodářské dějiny/Economic history, Dějiny věd a techniky, Acta Oeconomica Pragensia, Journal of Technology and Information Education.

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST, ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY – VÝBĚR

 • Zkušenosti z vědeckých a pedagogických zahraničních pobytů, konferencí a projektů (pravidelně 1993–2017).

 • 2017–2018 France Mobility Barrande – MŠMT ČR Praha: 7AMB17FR036 – Mezi technokracií a elitami. Vzrůst ekonomicko-sociální prestiže technické inteligence ve francouzské a české společnosti od 60. let 19. století do roku 1938 – hlavní řešitelka.

 • 2017–2018 SGS17/131/OHK5/2T/13 – ČVUT v Praze: Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881–1945 (Technical Professions: Technical Engineers and the Czech Society (Between Scientific Milieu, National Prestige and Entrepreneurial Activities) in the Years 1881–1945) – hlavní řešitelka.

 • 2014–2015 France Mobility Barrande – MŠMT ČR Praha: AMB14FR071 – Aristokratická elita a její podpora průmyslu ve Francii a v českých zemích v 19. století - hlavní řešitelka.

 • 2011–2021 HERITECHS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (konsorcium 10 univerzit) – doktorský program co-tutelle.

 • 2011–2021 TPTI, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (konsorcium 10 univerzit) – magisterský program co-tutelle.

 • 1996–1997 Projekt CNRS-CRHST-Cité des Sciences et de l´Industrie, Règles, standards et normalisation (Situation de la normalisation et la standardisation électrotechnique en Tchécolsovaquie entre les deux guerres mondiales). Garant Prof. D. Pestre, Prof. J. G. Krige, CNRS, Paris - spoluřešitelka.

 • 1998 Projekt Institut für Geschichte, Technische Universität Darmstadt, Výuka historie vědy a techniky na technických vysokých školách a univerzitách v rámci EU. Garant Prof. Ákoš Paulinyi, TU Darmstadt – spoluřešitelka.

 • 2005–2007 Evropský sociální fond: Neziskový vzdělávací grantový projekt Obrazy z dějin českých zemí 1914–2004. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0131 - Řešitelka historie vědy a techniky 1914–1939.

 • 2005–2012 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. Výzkumný záměr MSM 0021620827 (2005–2012). Okruh III. České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století) – Blok III.B: Česká občanská společnost a její aspekty – Projekt III B 2: Hospodářské elity v českých zemích 1848–1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role – spoluřešitelka.

VÝSTAVY

 • 2006: František Křižík, ČVUT FEL, březen – září 2006

 • 2007: 300 let ČVUT, Betlémská kaple, Praha, leden – červenec 2007 (vedoucí týmu za FEL ve spolupráci s Janem Mikešem a s odd. vnějších vztahů R ČVUT)

 • 2010: Výstava historických elektrotechnických přístrojů. ČVUT FEL, leden 2010 – dosud (s Janem Mikešem a NTM)

 • 2011: Výstava Josef Sousedík – moravská elektrotechnik. ČVUT FEL, březen 2011 (s rodinou J. Sousedíka a děkanátem FEL)

 • 2015: Oblouková lampa F. Křižíka (historická rekonstrukce – kopie lampy). Regionální muzeum Litomyšl, září 2015 dosud (vedoucí výzkumného týmu, spolupráce s Janem Mikešem)

 • 2016: Století informace – svět výpočetní techniky I. ČVUT FEL, duben – červen 2016 (s Petrem Váradim a FEL)

 • 2016/2017: Století informace – svět výpočetní techniky II. ČVUT FEL, říjen 2016 – srpen 2017 (s Petrem Váradim a FEL)

+ popularizace a reprezentace oboru historie techniky a elektrotechniky ve sdělovacích prostředcích, v rozhlase a TV (naposledy 2016 s redaktorem Danielem Stachem o výstavě Století informace ve Studiu 6 na CT1, 2017 s režisérem Ondřejem Kepkou v pořadu Na návštěvě u Karla Čapka dne 16. 4. 2017 od 10h30 aj.)

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • EFMERTOVÁ, Marcela, L´évolution de la formation et la montée en puissance des électrotechniciens tcheques de 1884 a 1950. P. 103–127. In Efmertová, M. - Grelon, A. - Mikeš, J. (dirs.). Des ingénieurs pour un monde nouveau – Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle. Séries: Histoire de l'énergie / History of Energy 7, Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales. 2016, 453 p. ISBN 9782807600010

 • EFMERTOVÁ, Marcela, La réglementation internationale – apport de la Tchécoslovaquie à la normalisation électrotechnique en Europe. La coopération de Vladimír List et Ernest Mercier et son importance pour l’introduction du système MIR dans les années 1960 dans les pays du Conseil d’assistance économique mutuelle. P. 149–174. In  Beltran, A. - Laborie, L. - Lanthier, P. - Le Gallic, S. (eds.). Mondes électriques / Electric Worlds (19th–21st C.). Creations, circulations, tensions, transitions. Séries: Histoire de l'énergie / History of Energy 8, Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales. 2016, 603 p., ISBN:9782807600287.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan, La part des capitaux français dans les sociétés électrotechniques tchécoslovaques durant l’entre deux-guerres et au début de la guerre froide. In Beltran, A. - Laborie, L. - Lanthier, P. - Le Gallic, S. (eds.). Mondes électriques /Electric Worlds (19th–21st C.). Creations, circulations, tensions, transitions. Séries: Histoire de l'énergie / History of Energy 8, Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales. 2016, 603 p., ISBN:9782807600287.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan, Ecomusées dans les Pays tchèques et en Tchécoslovaquie – nous unissons le passé et le futur. In Écomusée. Une nouvelle forme muséale à l´international? Centre Malher, Paris 2016, p. 33–43.

 • CABAL, Jiří, EFMERTOVÁ, Marcela. O chemické sloučenině, která změnila tvář války (A Chemical Compound that Changed the Face of the War), s. 9-26. In Kleinová, Jana, Králová, Hana (eds.). Věda a technika v českých zemích v období první světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 45, NTM, Praha 2016, 146 s., ISBN 978-80-7037-264-7.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan, 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích. In Dějiny věd a techniky/History of Sciences and Technology, vol. XLIX, No 1, 2016, p. 3–7 (úvodník). ISSN 0300-4414.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce, s. 84-108. In JINDRA, Zdeněk, JAKUBEC, Ivan. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie (Economic Growth of the Czech lands from mid 18th century till the End of Monarchy). Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2015, 524 s., ISBN 978-80-246-2945-2, ISBN 978-80-246-2947-6.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, Mihla se očím jako střela, bez páry, kouře k svému cíli spěla…. In JANČÍK, Drahomír, ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds). Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Vydavatelství MAXDORF, Praha 2014, s. 86–107. ISBN 978-80-7345-422-7.

 • MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela, KUTÁČ, Jiří, MARTÍNEK, Zdeněk. Influence of the wall material of the lightning protected object size induced surges. In Proceedings of the 32nd International Conference on Lightning Protection - ICLP 2014. Piscataway: IEEE, 2014, p. 1859–1865. ISBN 978-1-4799-3544-4.

 • MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela. Development of lightning rod for lightning protection standard in Europe, especially in Czech lands. In Journal of Electrostatics. 2013, vol. 71, no. 3, p. 597–601. ISSN 0304-3886. DOI: 10.1016/j.elstat.2012.12.016 (IF: 1,290).

 • MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZEDENIK, Norbert, KUTÁČ, Jiří. The Impact of Active Conductors on Czech and Hungarian Lightning Protection Legislation. In Acta Polytechnica (Journal of Advanced Engineering). 2013, vol. 53, no. 4, pp. 375–383. ISSN 1210-2709 (print), ISSN 1805-2363 (online).

Kompletní přehled publikací – V3S

Knihy

 • EFMERTOVÁ, Marcela, GRELON, André, MIKEŠ, Jan (dirs.) Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignement électrotechniques (Europe, Amériques), (XIXeXXe S.), Peter Lang, Bruxelles 2016, 543 pp., ISBN 9782807600010.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan. Chronik der Elektrotechnik – Technische Schulen, wissenschaftliche Einrichtungen und ihre Entwicklung. Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), Germany, Frankfurt am Main 2015, e-publication (www.vde.de)

 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan (eds.). Die sukzessiv vernetzte Welt  Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. ČVUT, Praha 2014, 62 s., ISBN 978-80-01-05609-7.

 • STŘÍTESKÝ, Hynek, MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela (eds.). Vladimír List – žil jsem pro elektrotechniku. NTM, Praha 2012.

 • MIKEŠ, Jan, EFMERTOVÁ, Marcela. Elektřina na dlani. MILPO Média, Praha 2008.

 • EFMERTOVÁ, Marcela, STARÝ, Oldřich (eds.). ČVUT  Fakulta elektrotechnická. Historie, současnost, perspektivy. Almanach absolventů fakulty 1918-2001. LIBRI, Praha 2001, 569 s. ISBN 80-7277-082-9.

 • EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.

 • EFMERTOVÁ, Marcela. Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • Podílela se na řešení řady výzkumných a vědeckých projektů a konferencí v tuzemsku i v zahraničí – dlouhodobá spolupráce MSH, EHESS, TU Darmstadt, TU Berlin, University of Oxford, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paul Valéry Montpellier, Université Montaigne Bordeaux, Ecole polytechnique Paris, CEFRES Prague aj.

DALŠÍ INFORMACE

LIPOVSKI, Radek, DOKOUPIL, Lumír, ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Lexikon českých historiků 2010 – The Lexicon of Czech Historians 2010. Filozofická fakulta Ostravské university v Ostravě, Ostrava 2012. ISBN 978-80-7464-036-0 – Marcela Efmertová, č. 915, s. 619–620.

STÁTNÍ OCENĚNÍ

Palmes académiques – Rytířka řádu Akademických palem, udělil předseda vlády Francouzské republiky za vědeckou spolupráci a kulturní propagaci Francie – 22. 4. 2010